• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Zasady rekrutacji

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NA TEMAT REKRUTACJI

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

na rok szkolny 2024/2025

 

Rekrutacja do liceum odbywa się drogą elektroniczną 

https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.xhtml

 

1. W roku szkolnym 2024 / 2025 zapraszamy do następujących klas:

 

przedmioty rozszerzone

ilość miejsc

0a dwujęzyczna

(z wykładowym językiem niemieckim)

matematyka (od 1. klasy, nauczana dwujęzycznie), historia (od 1. klasy, nauczana dwujęzycznie), język angielski (od 1. klasy)

28

1b

matematyka, geografia, język angielski

lub

matematyka, historia, język angielski

14

 

14

1c

matematyka, informatyka, język angielski

28

1d

„Kwadraty”

matematyka, fizyka, język angielski

lub

matematyka, fizyka, informatyka

14

 

14

 

2. O przyjęciu do klas pierwszych będzie decydowała suma punktów za:

 

Punktacja maksymalna

 • ocenę z języka polskiego

 18 punktów

 • ocenę z matematyki

 18 punktów

 • oceny z dwóch przedmiotów (w zależności od typu klasy)
  • w klasie „a” dwujęzycznej: język obcy nowożytny, max (geografia / historia / biologia / chemia / fizyka)
  • w klasie „b”: 2 max (język angielski /geografia / historia/ biologia / chemia / fizyka)
  • w klasie „c”: 2 max (język angielski / informatyka / fizyka / chemia / geografia)
  • w klasie „d”: 2 max (język angielski / informatyka/ fizyka / chemia / geografia)

System wybiera przedmiot najwyżej oceniony.

 36 punktów

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

 7 punktów

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi

 

18 punktów

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”:
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
  • tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – 5 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
  • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
  • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
  • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 punktów,
  • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
  • tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 5 punktów
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione, artystycznych lub sportowych*, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym: 4 punkty
 • krajowym: 3 punkty
 • wojewódzkim: 2 punkty
 • powiatowym: 1 punkt

*Zgodnie z wykazem konkursów, które mogą być wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Wykaz dostępny jest na stronie internetowej Śląskiego Kuratorium Oświaty.

 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

(wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej)

 3 punkty

 • egzamin ósmoklasisty

 100 punktów

Maksymalna liczna punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

 200 punktów

 

3. Oceny z języka polskiego oraz trzech wybranych przedmiotów zostaną przeliczone na punkty w następujący sposób:

celujący

 18 punktów

bardzo dobry

 17 punktów

dobry

 14 punktów

dostateczny

 8 punktów

dopuszczający

 2 punkty

 

4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną przeliczone na punkty w następujący sposób:

 • język polski – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent

maksymalnie 35 punktów

 • matematyka – 0,35 punktu za każdy uzyskany procent

maksymalnie 35 punktów

 • język obcy nowożytny – 0,3 punktu za każdy uzyskany procent

maksymalnie 30 punktów

 

5. W przypadku absolwentów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oceny przelicza się na punkty zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

6. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, są przyjmowani w pierwszej kolejności.

7. Kandydaci do klasy dwujęzycznej (z wyjątkiem laureatów lub finalistów olimpiady przedmiotowej oraz laureatów konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka niemieckiego), niezależnie od kolejności wyboru klas w systemie rekrutacji, przystępują w wyznaczonym terminie do testu sprawdzającego predyspozycje do nauki języków obcych. Jest to warunek konieczny do podjęcia postępowania rekrutacyjnego do klasy dwujęzycznej. Na test należy zabrać ze sobą legitymację szkolną.

Kandydaci zwolnieni ze sprawdzianu predyspozycji powinni dostarczyć do liceum kopię zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata, w terminie poprzedzającym pierwszy test predyspozycji.

8. Uczniowie będą przyjmowani do wybranego oddziału liceum w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania limitu miejsc.