• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Stypendia

Wystartował nabór do II edycji Katowickiego Diamentu Edukacyjnego. 

 

Serdecznie zapraszamy

do zgłaszania kandydatur szczególnie wyróżniających się uczennic i uczniów o przyznanie nagrody

„Katowicki Diament Edukacyjny”.

 

Celem nagrody, przyznawanej przez Prezydenta Miasta Katowice dr Marcina Krupę oraz JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszarda Koziołka jest uhonorowanie najlepszych z najlepszych uczennic i uczniów, wspieranie ich rozwoju, stwarzanie warunków umożliwiających zaspokajanie potrzeb, motywowanie młodych osób do rozwijania pasji i kompetencji, promowanie sukcesów oraz zaangażowania naukowego i społecznego młodych osób. Nagroda przyznawana jest uczennicom/uczniom zamieszkałym w Katowicach, którzy w roku szkolnym 2023/2024 pobierali naukę w szkołach publicznych i niepublicznych zlokalizowanych na terenie Katowic.

 

Wniosek może być złożony przez ucznia, rodzica/opiekuna prawnego, samorząd uczniowski, radę pedagogiczną, radę rodziców, dyrektora szkoły lub placówki wychowania pozaszkolnego do dnia 16 sierpnia br.

 

Wnioski można składać w jednej z siedmiu kategorii:

1. nauki humanistyczne i języki obce;

2. nauki ścisłe i przyrodnicze;

3. zawodowstwo i przedsiębiorczość;

4. kompetencje społeczne i obywatelskie;

5. edukacja regionalna;

6. kultura i sztuka;

7. sport.

 

Przewidziane są nagrody pieniężne I stopnia – 5560 zł brutto; II stopnia – 3340 zł brutto oraz III stopnia – 2000 zł brutto.

 

W celu zgłoszenia kandydatury ucznia/uczennicy należy wypełnić wniosek, następnie dyrektor/ka powołuje w szkole komisję weryfikacyjną, która w oparciu o kryteria, stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu „Katowickiego Diamentu Edukacyjnego”, dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków.

 

Wybrane wnioski należy przekazać do Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice w terminie do 15 września 2024 roku (każda ze szkół może złożyć maksymalnie 3 wnioski z każdej kategorii).

 

Doceńmy starania młodych osób i zmotywujmy naszych uczniów i nasze uczennice do dalszego rozwoju!

 

Z poważaniem

Waldemar Bojarun

Wiceprezydent Miasta Katowice

 

Załączniki do pobrania:

 1. Regulamin przyznawania nagrody Katowicki Diament Edukacyjny.pdf
 2. Załącznik nr 1 do Regulaminu - kryteria oceny wniosków.pdf
 3. Załącznik nr 2 do Regulaminu - wniosek o przyznanie nagrody.pdf
 4. Załącznik nr 3 do Regulaminu - oświadczenie dla wyróżnionych laureatów.pdf
 5. Zarządzenie nr 98.pdf

Stypendium Prezesa Rady Ministrów (art. 90 h ust. 1 i 2 uso oraz art.132a uzm)

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów.

 

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (art. 90 i ust. 1 uso)

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej.

Kryteria:

Uczeń, który uzyskał wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

 • tytuł laureata międzynarodowej olimpiady lub laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
 • tytuł laureata konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
 • najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki (uczeń szkoły ponadpodstawowej),
 • uczestniczył w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
 • uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

„Śląskie - Inwestujemy w talenty” - projekt Samorządu Województwa Śląskiego

Śląskie - Inwestujemy w talenty jest projektem Samorządu Województwa Śląskiego realizowanym przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny.

W ramach projektu uczniom i uczennicom przyznawane są stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie na czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych (tj. 10 miesięcy).

 

Szczegółowe informacje na stronie internetowej https://efs-stypendia.slaskie.pl/

Pliki do pobrania

Regulamin przyznawania nagrody Katowicki Diament Edukacyjny
Pobierz
Załącznik nr 1 do Regulaminu - kryteria oceny wniosków
Pobierz
Załącznik nr 2 do Regulaminu - wniosek o przyznanie nagrody
Pobierz
Załącznik nr 3 do Regulaminu - oświadczenie dla wyróżnionych laureatów
Pobierz
Zarządzenie nr 98
Pobierz