• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej oraz budynku VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach

 

VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach

 

 • Data publikacji strony internetowej: 22 czerwca 2023 r.
 • Aktualizacja: na bieżąco

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych oraz nie posiada opisu tekstowego,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • brak informacji w języku migowym.

 

Wyłączenia

 

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 • Deklarację sporządzono 15 września 2021 r.
 • Deklarację aktualizowano 7 sierpnia 2023 r.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada dyrektor szkoły Maria Dłotko.
 • E-mail: sekretariat@8lo.pl
 • Telefon: 32 25 39 432

 

Każdy ma prawo:

 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej
w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres organu nadzorującego:

 

Urząd Miasta Katowice,

Wiceprezydent Waldemar Bojarun

 

Urząd Miasta Katowice

ul. Młyńska 4

40-098 Katowice

 

E-mail: waldemar.bojarun@katowice.eu

 

Telefon: (32) 2593-234

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich jest dostępna pod adresem: https://www.rpo.gov.pl/.

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek, w którym znajduje się siedziba VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach przy ul. 3 Maja 42 jest częściowo przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

 

Do budynku szkoły prowadzą cztery wejścia: główne od strony ulicy 3 Maja, dwa od strony podwórza i jedno od strony boiska do siatkówki/koszykówki. Trzy pierwsze wejścia mają schody wyposażone w poręcze, od strony ma jeden stopień.

 

Bezpośrednio przed głównymi drzwiami wejściowymi znajduje się utwardzone dojście (podest).

 

Jedno wejście od strony podwórza jest dostępne dla osób niepełnosprawnych – ma platformę przyschodową, którą można dostać się na parter budynku.

 

W budynku są progi.

 

Drzwi do wszystkich pomieszczeń mają minimum 90 cm szerokości.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Bezpośrednio przed budynkiem szkoły nie ma miejsc parkingowych; dla postoju samochodu można skorzystać - po wcześniejszym ustaleniu - z miejsca na placu szkolnym.

 

Udogodnienia

 

Platforma przyschodowa za wejściem od strony podwórza, umożliwia dostanie się na parter budynku.