Nabór kandydatów na wolne stanowiska

Brak aktualnych ogłoszeń.

Aktualizacja:  02. 09. 2019 – M.Adamek

<

<

<

<

<

<

<

<

Załącznik nr 1

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1. Imię (imiona) i nazwisko ………………………………………………………………………………………………

2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………………

5. Obywatelstwo ……………………………………………………………………………………………………………..

6. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Pesel ……………………….………….…. NIP ……………………………………………….

8. Wykształcenie:

a) podstawowe, średnie, wyższe*)  – nazwa szkoły i rok ukończenia…………………….…..……
……………………………………………………………………………………………………………………………….

b) zawód, specjalność ……………………………………………………………………………………………….

stopień (tytuł zawodowy/naukowy) ……………………………………………………………………………

9. Wykształcenie uzupełniające (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 

11. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania ( np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………..                     ………………..……………..………….

(miejscowość i data)                                      (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

*) właściwe podkreślić
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z naborem do pracy

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO) informuję, że

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, ul. 3 Maja 42, 40-097 Katowice,   tel. 32 253-94-34, email: sekretariat@8lo.pl
 • Inspektorem ochrony danych jest Agata Krystek Jadwiżuk, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: iod.@jednostki.cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 32 / 606 13 23,
 • Podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych: Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); Art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – w razie podania przez Państwa tych danych.
 • Państwa dane osobowe wskazane w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeks Pracy) przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko nauczyciela, a pozostałe przekazane dane (w tym dane określone w art. 9 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Ogólnego) określone w na podstawie wyrażonej zgody. Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym czasie, bez skutku
  dla realizacji celu, jakim jest przeprowadzenie rekrutacji.
 • W siedzibie administratora oraz/lub na jego stronie internetowej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych w ramach monitoringu wizyjnego.
 • Odbiorcami Państwa danych mogą być organy i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów oraz zawartych umów (w tym umów powierzenia przetwarzania danych).
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy licząc od momentu zakończenia rekrutacji.
  W przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty można odebrać we wskazanym okresie. Po tym okresie dokumenty zostaną zniszczone, o czym kandydaci nie będą dodatkowo informowani. Państwa dane mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż 3 miesiące po wyrażeniu przez Państwa zgody.
 • Przysługuje Państwo prawo dostępu do swoich danych (w tym otrzymania ich kopii), prawo do ich sprostowania i poprawiania a także uzupełniania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia (o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej) a także do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeżeli stwierdzicie Państwo, że przy przetwarzaniu Państwa danych doszło do naruszenia przepisów.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, do uczestniczenia w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 • Państwa dane nie podlegają przetwarzaniu polegającemu na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 • Nie podanie danych w zakresie wynikającym z art. art. 221 Kodeksu pracy skutkować będzie niemożnością wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

Zgoda na przetwarzanie danych w celu prowadzonej rekrutacji

 

W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) i 9 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie (zbieranie, przeglądanie) podanych przeze mnie innych danych osobowych aniżeli danych wymaganych przez art. 221 Kodeksu pracy w celu prowadzonej rekrutacji nr LO08/1/2019 na stanowisko referenta.

 

Danymi wynikającymi z art. 221 Kodeksu pracy są:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. PESEL;
 4. obywatelstwo;
 5. wskazane dane kontaktowe (miejsce zamieszania);
 6. wykształcenie;
 7. kwalifikacje zawodowe;
 8. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Niniejsza zgoda obejmuje:

 

 TAK / NIE    

◊    ◊ – wyłącznie obecną rekrutację
◊    ◊ – także rekrutacje przyszłe ale odbywające się w okresie nie dłuższym niż 1 rok

 

 

Administrator, którym jest VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach  informuje, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych

aniżeli wynikających z art. 221 Kodeksu pracy ma Pan/Pani prawo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu

na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

  

  ……………….…………………….                       ……………….…………………………. 

    Miejscowość, data                                     Imię i nazwisko

 


Skip to content