Nabór kandydatów na wolne stanowiska

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA STANOWISKO REFERENTA

VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYM
M. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KATOWICACH

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z póź. zm.)

 

 

 

DYREKTOR
VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
w Katowicach, ul. 3 Maja 42

ogłasza nabór na stanowisko referenta

w wymiarze pełnego etatu

(na czas określony od 01 października 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.)

 

 

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze jest otwarty i konkurencyjny.

 

 1. I.                   Wymagania niezbędne wobec kandydata ubiegającego się o zatrudnienie na stanowisku referenta:
 2. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), dla stanowisk urzędniczych:
  1. jest obywatelem polskim;
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  3. posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywanej pracy na stanowisku referenta.
  4. Wykształcenie średnie lub wyższe
  5. Znajomość obsługi komputera (Windows, pakiet MS Office)

 

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 1. II.                Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość przepisów prawa pracy tj. Kodeks Pracy;
  2. znajomość przepisów prawa oświatowego tj. Ustawa Karta Nauczyciela i Ustawy o Systemie Oświaty;
  3. znajomość Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;
  4. znajomość Ustawy o Systemie Informacji Oświatowej.

 

 1. III.             Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. prowadzenie zasobów kancelaryjnych zgodnie z instrukcją i jednolitym rzeczowym wykazem akt;
  2. przyjmowanie interesantów, udzielanie informacji a w razie potrzeby kierowanie ich do właściwych osób wg. kompetencji;
  3. przyjmowanie i rozdzielanie korespondencji – wersji papierowej i elektronicznej;
  4. wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej;
  5. dekretowanie faktur do zapłaty i ich rejestrowanie;
  6. przygotowanie dokumentacji maturalnej;
  7. przygotowanie dokumentacji i przekazywanie ich do kancelarii Centrum Usług Wspólnych w Katowicach;
  8. pomoc przy opracowaniu list nadgodzin ponadwymiarowych nauczycieli;
  9. sporządzań sprawozdań statystycznych i ankiet.

 

 1. IV.             Wymagane dokumenty:
  1. życiorys (CV);
  2. list motywacyjny;
  3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia);
  4. kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje;
  5. kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie;
  6. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
  7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  8. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego;

Uwaga! Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału  aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 1. podpisane oświadczenie o treści: „Zgoda na przetwarzanie danych w celu prowadzonej rekrutacji”.

 

 1. V.                 Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych.

 

 1. Termin:  do 25.09.2019 r.. w godz. 8.00 – 15.00.

 

 1. Sposób:

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętych

kopertach opatrzonych imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem:

 

Nabór na stanowisko Referenta
w VIII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach”

 1. Miejsce:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie  VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. M. Skłodowskiej-Curie w  Katowicach , ul. 3 Maja 42, 40-097 Katowice
(pok. 104).

 

 

 1. VI.              Inne informacje.

 

 1. Aplikacje złożone po terminie lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty, za złożoną w terminie uważa się ofertę nadaną w urzędzie pocztowym najpóźniej w ostatnim dniu wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego).
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 7 października 1999 o języku polskim  (Dz.U. z 2011r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone w języku polskim.
 2. Sposób przeprowadzenia konkursu – nabór składa się z dwóch etapów:

1)      selekcji wstępnej polegającej na analizie dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej;

2)      selekcji końcowej na którą składa się test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna.

 1. Po upływie terminu składania aplikacji, określonego w ogłoszeniu o naborze i wstępnej selekcji, lista kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie umieszczona w BIP VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi              im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, a także zakwalifikowani będą informowani telefonicznie.
 2. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.
 1. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się  26.09.2019 r. o godz. 9.00, którą przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna.
 2. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach oraz na tablicy informacyjnej szkoły w dniu 27.09.2019 r.
 3. Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do akt osobowych.
 4. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odebrane osobiście przez zainteresowanych w terminie 3 miesięcy od ogłoszenia wyników naboru. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone komisyjnie.
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 32 253 94 32.

 

 

Katowice, dnia 10. 09. 2019 r.                                                                                   Dyrektor VIII LO

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1. Imię (imiona) i nazwisko ………………………………………………………………………………………………

2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………………

5. Obywatelstwo ……………………………………………………………………………………………………………..

6. Miejsce zamieszkania (adres do korespondencji) …………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Pesel ……………………….………….…. NIP ……………………………………………….

8. Wykształcenie:

a) podstawowe, średnie, wyższe*)  – nazwa szkoły i rok ukończenia…………………….…..……
……………………………………………………………………………………………………………………………….

b) zawód, specjalność ……………………………………………………………………………………………….

stopień (tytuł zawodowy/naukowy) ……………………………………………………………………………

9. Wykształcenie uzupełniające (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

 

11. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania ( np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………..                     ………………..……………..………….

(miejscowość i data)                                      (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

*) właściwe podkreślić
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w związku z naborem do pracy

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO) informuję, że

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, ul. 3 Maja 42, 40-097 Katowice,   tel. 32 253-94-34, email: sekretariat@8lo.pl
 • Inspektorem ochrony danych jest Agata Krystek Jadwiżuk, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: iod.@jednostki.cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 32 / 606 13 23,
 • Podstawy przetwarzania Państwa danych osobowych: Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); Art. 6 ust. 1 lit. a), b) oraz f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), Art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – w razie podania przez Państwa tych danych.
 • Państwa dane osobowe wskazane w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeks Pracy) przetwarzane będą w celu rekrutacji na stanowisko nauczyciela, a pozostałe przekazane dane (w tym dane określone w art. 9 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Ogólnego) określone w na podstawie wyrażonej zgody. Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym czasie, bez skutku
  dla realizacji celu, jakim jest przeprowadzenie rekrutacji.
 • W siedzibie administratora oraz/lub na jego stronie internetowej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych w ramach monitoringu wizyjnego.
 • Odbiorcami Państwa danych mogą być organy i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów oraz zawartych umów (w tym umów powierzenia przetwarzania danych).
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy licząc od momentu zakończenia rekrutacji.
  W przypadku nie zawarcia umowy o pracę, dokumenty można odebrać we wskazanym okresie. Po tym okresie dokumenty zostaną zniszczone, o czym kandydaci nie będą dodatkowo informowani. Państwa dane mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż 3 miesiące po wyrażeniu przez Państwa zgody.
 • Przysługuje Państwo prawo dostępu do swoich danych (w tym otrzymania ich kopii), prawo do ich sprostowania i poprawiania a także uzupełniania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia (o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej) a także do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Przysługuje Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeżeli stwierdzicie Państwo, że przy przetwarzaniu Państwa danych doszło do naruszenia przepisów.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, do uczestniczenia w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 • Państwa dane nie podlegają przetwarzaniu polegającemu na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.
 • Nie podanie danych w zakresie wynikającym z art. art. 221 Kodeksu pracy skutkować będzie niemożnością wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

 

Zgoda na przetwarzanie danych w celu prowadzonej rekrutacji

 

W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) i 9 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie (zbieranie, przeglądanie) podanych przeze mnie innych danych osobowych aniżeli danych wymaganych przez art. 221 Kodeksu pracy w celu prowadzonej rekrutacji nr LO08/1/2019 na stanowisko referenta.

 

Danymi wynikającymi z art. 221 Kodeksu pracy są:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. PESEL;
 4. obywatelstwo;
 5. wskazane dane kontaktowe (miejsce zamieszania);
 6. wykształcenie;
 7. kwalifikacje zawodowe;
 8. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Niniejsza zgoda obejmuje:

 

 TAK / NIE    

◊    ◊ - wyłącznie obecną rekrutację

 

◊    ◊ - także rekrutacje przyszłe ale odbywające się w okresie nie dłuższym niż 1 rok

 

 

 

Administrator, którym jest VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach  informuje, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych innych

aniżeli wynikających z art. 221 Kodeksu pracy ma Pan/Pani prawo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu

na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

  

  ……………….…………………….                       ……………….…………………………. 

    Miejscowość, data                                     Imię i nazwisko