Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Załączniki do Regulaminu ZFŚS VIII LO w Katowicach:

ZFŚS – załącznik nr3_oświadczenie pracownika_próg dochodu
ZFŚS – załącznik nr4_umowa w sprawie pożyczki mieszkaniowej
ZFŚS – załącznik nr5_wniosek o udzielenie pożyczki mieszkaniowej
ZFŚS – załącznik nr6_wniosek o dofinansow. wypoczynku pracownika_emeryta_wczasy pod gruszą
ZFŚS – załącznik nr7_ wniosek o przyznanie dofinansowania z ZFŚS dla dziecka
ZFŚS – załącznik nr8_wniosek o dofinansowanie wypoczynku pracownika_emeryta

znajdują się w zakładce “Druki do pobrania”.

Klauzula informacyjna dotycząca przyznawania i realizacji świadczeń
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO):

1. Administratorem danych osobowych jest VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami  Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, reprezentowany przez Dyrektora – Marię Dłotko,  z siedzibą w Katowicach, przy ul. 3 Maja 42 , e-mail: sekretariat@8lo.pl, tel.: 32 25 39 432.

2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych osobowych z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@jednostki.cuw.katowice.pl, lub kierując korespondencję na podany wyżej adres siedziby Administratora.

3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przyznania i realizacji świadczeń z Funduszu, w tym realizacji dopłat do różnych form wypoczynku, oraz udzielania bezzwrotnej zapomogi socjalnej tj. przyznawania świadczeń socjalnych o których mowa w Regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

4. Dane osobowe przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy:

– Art. 6 ust. 1 lit. c, oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj. w oparciu o przepisy prawa regulujące zasady funkcjonowania ZFŚS (ustawa z 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych),  oraz Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

– Art. 9 ust 2 lit f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

– Zgody – o ile wykraczają poza zakres wymagany przepisami a zostały podane dobrowolnie i nie są niezbędne administratorowi do wydania decyzji.

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przyznania świadczenia socjalnego. Niepodanie informacji w zakresie wynikającym z zapisów regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych może skutkować odmową przyznania świadczenia socjalnego albo — jeśli jego wysokość jest zróżnicowana — zaliczenia Pani/Pana do grupy osób najlepiej zarabiających, co może skutkować przyznaniem świadczenia w najniższej wysokości. W zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w oparciu o Pani/Pana zgodę o której mowa  w pkt. 4 lit. c, odmowa podania danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić rozpatrzenie wniosku.

6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia  (o ile przepisy prawa na to pozwolą) lub wniesienia sprzeciwu z powodu szczególnej sytuacji, prawo  do ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia, przy czym wskazać należy że prawo  do przenoszenia danych może zostać realizowane w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit a RODO) oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. W zakresie w jakim wyrażona została zgoda na przetwarzanie danych ma Pani/Pan prawo  do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano  na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Dane będą udostępniane odbiorcom na podstawie przepisów prawa zaś powierzane w oparciu o stosowne umowy z podmiotami przetwarzającymi.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Dane osobowe przechowywane będą przez okres ubiegania się o świadczenie, jego ustalenie I realizację, a także przez okres  5 lat od dnia wymagalności roszczenia. Po upływie tego okresu dokumenty są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

9. W przypadku kiedy osoba której dane dotyczą uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem może wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 _________________________________________________________________

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W KATOWICACH

 

 

 I.    Podstawa prawna regulaminu

 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. 1994 Nr 43 poz. 163 z późniejszymi zmianami).
 2. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o Związkach Zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późniejszymi zmianami).
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. „Karta Nauczyciela” (Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19 t.j. Dz. U. 2019 poz. 2215).
 4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na ZFŚS (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 349 z późniejszymi zmianami).
 5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350 z późniejszymi zmianami).
 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161 poz. 1106 z późniejszymi zmianami).

 II.    Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Podstawę gospodarowania zakładowym funduszem socjalnym stanowią przepisy ustawowe, Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: Regulamin) oraz coroczny preliminarz i plan finansowy funduszu.
 2. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych niewykorzystane w danym roku kalendarzowym pozostają do wykorzystania w roku następnym.
 3. Przyznanie i wysokość dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla osób uprawnionych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej, również od sytuacji mieszkaniowej.
 4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest funduszem spożycia zbiorowego, co oznacza, że nieskorzystanie z usług i świadczeń organizowanych ze środków tego funduszu nie uprawnia do żądania ekwiwalentu pieniężnego.

§ 2

 1. Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych administruje Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach (dalej: Dyrektor).
 2. Preliminarz i plan finansowy w ramach posiadanych środków pieniężnych na dany rok opracowuje Komisja Socjalna i zatwierdza Dyrektor.
 3. Decyzję o przyznaniu pracownikowi świadczenia i jego wysokości podejmuje Dyrektor na wniosek Komisji Socjalnej, która kwalifikuje uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych.
 4. Komisję Socjalną, w składzie sześciu osób powołuje Dyrektor.
 5. Do zadań Komisji Socjalnej należy:1)   opracowanie preliminarza i planu finansowego;2)   weryfikowanie pod względem formalnym wniosków składanych przez pracowników;3)   opiniowanie wniosków i zgłaszanie Dyrektorowi propozycji przyznania lub odrzucenia świadczenia ze środków socjalnych;4)   przygotowanie protokołów ze spotkań Komisji Socjalnej;5)   przechowywanie i archiwizowanie dokumentów ZFŚS.
 6. Wszystkie osoby zamierzające skorzystać w danym roku kalendarzowym ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych powinny złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do końca maja każdego roku, w Komisji Socjalnej oświadczenie o przynależności do określonego progu dochodu (I-V), w oparciu o średni miesięczny dochód brutto na jednego członka rodziny (zał. nr 3). Niezłożenie stosownego oświadczenia powoduje zaliczenie pracownika/emeryta do najwyższego progu dochodu. Dyrektor ma prawo weryfikacji dochodów pracownika/emeryta (na podstawie zeznania podatkowego PIT za poprzedni rok). Pracownicy, którzy zadeklarowali przynależność do najwyższego progu nie podlegają weryfikacji.

III.    Osoby uprawnione do świadczeń

§ 3

 1. Ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń  Socjalnych mogą korzystać:

1)   pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i mianowania, niezależnie od wymiaru czasu pracy, z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych dłuższych niż 30 dni;

2)   pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, zdrowotnych i wychowawczych;

3)   emeryci i renciści objęci opieką w ramach ZFŚS w VIII LO w Katowicach, z którymi zakład pracy rozwiązał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, jeśli nie podjęli zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę u innego pracodawcy po rozwiązaniu stosunku pracy;

4)   członkowie rodzin pracowników tj.:

 1. dzieci własne, przysposobione i przyjęte na wychowanie w ramach rodzin zastępczych, dzieci współmałżonka, wnuki pozostające na utrzymaniu i wychowaniu do czasu  ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia,
 2. dzieci będące inwalidami I i II grupy, bez względu na wiek;

5)   członkowie rodzin zmarłych pracowników, jeśli byli na ich utrzymaniu, a zgon nastąpił w czasie trwania zatrudnienia. Uprawnienia te członkowie rodzin tracą w przypadku wstąpienia w związek małżeński.

IV. Zakres przedmiotowy oraz finansowy świadczeń funduszu

§ 4

 1. Środki funduszu socjalnego są przeznaczone na:
  1. pomoc finansową przyznawaną dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej lub materialnej w formie zapomóg bezzwrotnych;
  2. wypłatę świadczenia urlopowego dla nauczycieli ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy w danym roku szkolnym w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  3. dofinansowanie wypoczynku urlopowego organizowanego przez pracownika, emeryta/rencistę we własnym zakresie, tzw. „wczasów pod gruszą”, po złożeniu wniosku (zał. nr 6);
  4. dofinansowanie wypoczynku zimowego pracownika/emeryta/rencisty, organizowanego we własnym zakresie;
  5. dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży do 25 roku życia, pod warunkiem kształcenia się;
  6. dofinansowanie wypoczynku organizowanego w formie wyjazdu śródrocznego „Zielona Szkoła”, z której mogą korzystać tylko dzieci klas III. Dofinansowanie następuje do faktycznej opłaty za pobyt dziecka;
  7. dofinansowanie opieki nad dziećmi, osób uprawnionych do  korzystania ze świadczeń ZFŚS, w żłobkach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego;
  8. dofinansowanie działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej (np. biletu wstępu na imprezy: kino, teatr, wycieczki, spotkania integracyjne itp.);
  9. pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe;
  10. inną pomoc materialną w formie:
  • paczek żywnościowych dla dzieci      pracowników do szesnastego roku życia (rocznikowo).
 2. Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania, opracowane przez Komisję Socjalną, są zatwierdzane przez Dyrektora. Tabele stanowią załącznik nr 1 do Regulaminu.

V. Przeznaczenie funduszu – preferencje

§ 5

 1. Środki funduszu są przeznaczone na świadczenia urlopowe dla nauczycieli.
 2. Środki funduszu są przeznaczone na pomoc materialną dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.
 3. O wysokości pomocy świadczonej w wypadkach losowych oraz dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej – decyduje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej, w ramach kwot określonych w planie finansowym.

VI. Zasady i warunki przyznawania świadczeń finansowych

§ 6

 1. Pomoc materialna jest przyznawana w formie pieniężnej lub rzeczowej. W przypadku świadczeń rzeczowych osoby uprawnione nie mogą żądać wypłaty ich równowartości.
 2. Osoby uprawnione, ubiegające się o świadczenie z funduszu powinny złożyć następujące dokumenty:
  1. pisemny wniosek o udzielenie zapomogi zawierający uzasadnienie wraz z opisem sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej (zał. nr 2);
  2. oświadczenie o przynależności do określonego progu dochodu ( zał. nr 3);
  3. dodatkowe zaświadczenia niezbędne dla udokumentowania trudnej sytuacji wnioskodawcy.
 3. Za dochód w rodzinie służący do określenia progu dochodu, o którym mowa w § 6 ust. 2 punkt 2, uważa się łączne dochody brutto pracownika i jego rodziny, z uwzględnieniem:1)  dochodów brutto uzyskanych z wynagrodzenia za pracę;2)  zasiłków z ubezpieczenia społecznego otrzymanych z tytułu choroby lub macierzyństwa;3)  zasiłków dla bezrobotnych;4)  dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej;5)  świadczeń przyznanych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych;6)  emerytur i rent z wszystkimi dodatkami (z wyjątkiem dodatku pielęgnacyjnego).
 4. Przy ustalaniu progu dochodu na osobę w rodzinie wlicza się także osobę niepracującą, zarejestrowaną w urzędzie pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
 5. Przy ustalaniu progu dochodu na osobę w rodzinie, nie wlicza się osób zdolnych do pracy, nie uczących się, niepracujących i niezarejestrowanych w urzędzie pracy.
 6. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie do wypoczynku pracownika, emeryta/rencisty jak i dzieci jest złożony wniosek. (zał. nr 6, zał. nr 7, zał. nr 8 ).

VII. Zasady udzielania zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowo-budowlane

§ 7

 1. Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą być wydatkowane na pożyczki zwrotne przeznaczone na remont i modernizację mieszkania, którego pracownik lub współmałżonek jest właścicielem, głównym najemcą lub w udokumentowany sposób partycypuje w utrzymaniu mieszkania, w którym zamieszkuje.
 2. Dokumenty wymagane do uzyskania pożyczki to:1)   kopia przydziału mieszkania lokatorskiego, akt własności mieszkania lub kopia  zatwierdzenia projektu budowy, wydanego na pracownika lub współmałżonka;2)   oświadczenie o partycypacji w utrzymaniu mieszkania, w którym pracownik zamieszkuje;3)   wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej (załącznik nr 5).
 3. Szczegółowe zasady udzielania pożyczek oraz warunków ich spłaty określa umowa zawarta przez Dyrektora  z pożyczkobiorcą (zał. nr 4).
 4. Zawarcie umowy uwarunkowane jest poręczeniem żyrantów będących pracownikami zatrudnionymi na czas nieokreślony.

§ 8

1. Pierwszeństwo w przyznaniu pożyczki mieszkaniowej mają pracownicy:

1)   dla których VIII Liceum Ogólnokształcące w Katowicach jest podstawowym miejscem pracy,

2)   nie korzystający dotychczas z takiej pożyczki.

  § 9

 1. Pożyczka z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  nie podlega oprocentowaniu.
 2. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 3 lat.
 3. Warunkiem uzyskania pożyczki jest spłata poprzedniej.
 4. Do przyznanej pożyczki nie stosuje się dopłat uzupełniających.

§ 10

Z chwilą rozwiązania stosunku pracy, niespłaconą pożyczkę z ZFŚS pożyczkobiorca zwraca w całości bezpośrednio po rozwiązaniu umowy o pracę. Wyjątek stanowi rozwiązanie stosunku pracy na mocy porozumienia stron, rozwiązania umowy przez zakład pracy z przyczyn ekonomicznych lub przejścia pracownika na emeryturę lub rentę. Spłata ratalna pożyczki określona „Umową pożyczki” nie ulega zmianie. W przypadku nie spłacenia pożyczki wzywa się dłużnika na piśmie do uregulowania należności, o czym zawiadamia się także poręczycieli.

§ 11

W szczególnych wypadkach losowych (takich jak: kradzież z włamaniem, pożar i zalanie mieszkania, wadliwa instalacja gazowa itp.) pracownik może ubiegać się o skrócenie czasu oczekiwania na pożyczkę mieszkaniową.

§ 12

W razie śmierci pożyczkobiorcy kwota niespłaconej pożyczki podlega spłaceniu przez spadkobierców, a w przypadku ich braku, przez poręczycieli. Na wniosek spadkobierców, a w przypadku ich braku, na wniosek poręczycieli, Dyrektor może wydać decyzję o umorzeniu spłaty pożyczki.

 VIII. Postanowienia końcowe.

§ 13

Wysokość świadczeń funduszu na cele określone w § 4 jest uzależniona od globalnej kwoty funduszu oraz kwoty określonej w planie finansowym na dany rok. Wysokość świadczeń funduszu jest co roku aktualizowana. Tabela uwzględniająca kwoty dofinansowania  stanowi zał. nr 1.

§ 14

Regulamin ZFŚS udostępnia się do wglądu na żądanie każdej osoby uprawnionej do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach.

§ 15

 1. Zmiana Regulaminu następuje w trybie ustawowo przewidzianym dla jego wprowadzania (zatwierdzenie przez Dyrektora i Związki Zawodowe).
 2. Zmiany w treści Regulaminu wprowadza się każdorazowo aneksem, po uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi.

§ 16

W sprawach nieuregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 17

Traci moc decyzja Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z dnia 17 czerwca 2009 roku.

§ 18

 1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią następujące załączniki:

1) załącznik nr 1 – Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w danym roku;

2) załącznik nr 2 – Wniosek o przyznanie zapomogi pieniężnej;

3) załącznik nr 3 – Oświadczenie o przynależności do określonego progu dochodu (I-V), w oparciu o średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka rodziny;

4) załącznik nr 4 – Umowa w sprawie pożyczki mieszkaniowej;

5) załącznik nr 5 – Wniosek o udzielenie pożyczki mieszkaniowej;

6) załącznik nr 6 – Wniosek o dofinansowanie wypoczynku pracownika/emeryta (wczasy pod gruszą);

7) załącznik nr 7 – Wniosek o przyznanie dofinansowania z ZFŚS (dla dziecka);

8) załącznik nr 8 – Wniosek o dofinansowanie wypoczynku pracownika/emeryta (wypoczynek zorganizowany we własnym zakresie)

§ 19

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2013 roku.

 

Katowice, 28 stycznia 2013 r.

 

 

Załącznik nr 1

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w 2014 roku.

 

1.   Wysokość bezzwrotnej zapomogi losowej – do 500 zł jednorazowo.

2.   Tabela wysokości dopłat z ZFŚS.

Próg dochodu

Średni dochód   brutto na osobę

w rodzinie

Wysokość   świadczenia

(% kwoty bazowej)

Zielone

szkoły

pracownik/emeryt

dziecko

I

do 1200 zł

 do100%

do 30%

do 70%

II

1201-1600 zł

do 90%

do 30%

do 60%

III

1601-2000 zł

do 80%

do 30%

do 50%

IV

2001-2400 zł

do 70%

do 30%

do 40%

V

powyżej 2400 zł

do 60%

do 30%

do 30%

3.    Wysokość zwrotnych pożyczek na cele mieszkaniowe.

Przeznaczenie   pożyczki

Kwota pożyczki

Uzupełnienie wkładu mieszkaniowego, wykup lokalu   na własność, budowa domu

do 5000 zł

Zamiana   mieszkania lub uzyskanie nowego mieszkania

do 2500 zł

Remont   domu jednorodzinnego lub mieszkania

do 3000 zł

4.   Zapomogi.

Wysokość dochodu   brutto w rodzinie na 1 osobę

Procent kwoty   przyznanej na  zapomogi w danym roku

do 1200 zł

 do100   %

1201-1600 zł

do 90 %

1601-2000 zł

do 80%

2001-2400 zł

do 70%

powyżej 2400 zł

do 60%

5.   Dofinansowanie do przedszkoli.

Wysokość dochodu   brutto w rodzinie na 1 osobę

Procent dofinansowania

do 1200 zł

15 % wysokości opłaty za przedszkole

1201-1600 zł

10 %    wysokości opłaty za przedszkole

1601-2000 zł

0 %    wysokości opłaty za przedszkole

2001-2400 zł

0 %    wysokości opłaty za przedszkole

powyżej 2400 zł

0 %    wysokości opłaty za przedszkole

6.   Paczki żywnościowe dla dzieci.

Wysokość dochodu   brutto w rodzinie na 1 osobę

Wartość paczki

do 1200 zł

 do   100 % wartości paczki

1201-1600 zł

do 90 % wartości paczki

1601-2000 zł

do 80 % wartości paczki

2001-2400 zł

do 70 % wartości paczki

powyżej 2400 zł

do 60 % wartości paczki

 

 

 

 

 

 

 

 

wytworzenie informacji 20. 06. 2009 – M. Adamek
udostępnienie informacji 04 .09. 2012 – M. Adamek

ostatnia zmiana 11.02.2014 – M.Adamek


Skip to content