Wewnątrzszkolny System Oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

VIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach

Wewnątrzszkolny system oceniania stanowi integralną część Statutu VIII Liceum

Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Katowicach. System uwzględnia przepisy

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania,

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373),

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1481 z późn. zm.).

 

Wewnątrzszkolny system oceniania zawiera:

§ 1. System jako zbiór zasad oceniania.

§ 2. Obowiązek informowania o wymogach edukacyjnych.

§ 3. Tryb i zasady bieżącego oceniania.

§ 4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia.

§ 5. Zwolnienia z niektórych przedmiotów.

§ 6. Ocena poszczególnych form aktywności ucznia (odpowiedzi ustne, prace pisemne,

prace domowe itp.)

§ 7. Nieprzygotowanie ucznia do prezentacji wiedzy i umiejętności.

§ 8. Zasady organizacyjne sprawdzania postępów ucznia.

§ 9. Tryb i zasady ustalania oceny śródrocznej i rocznej.

§10. Skala ocen.

§11. Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie

§12. Tryb, zasady ustalania i kryteria oceny zachowania.

§13. Nieklasyfikowanie ucznia.

§14. Egzamin poprawkowy.

§15. Tryb odwoławczy.

§16. Promocja.

§17. Ukończenie liceum.

§18. Informacja zwrotna.

§19. Ewaluacja systemu.

 

§ 1

System jako zbiór zasad oceniania

1. Szkolny system oceniania jest zbiorem zasad dotyczących oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia, umiejętności i zachowania ucznia liceum. Szkolny system oceniania

1) opisuje sposób rozpoznawania przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań

edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego i realizowanych w liceum programów nauczania;

2) opisuje sposób rozpoznawania przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w Statucie liceum;

3) precyzuje sposób formułowania opinii wynikających z tego rozpoznania w postaci oceny.

2. System obejmuje:

1) tryb i zasady bieżącego oceniania;

2) tryb i zasady ustalania oceny śródrocznej;

3) tryb i zasady ustalania oceny rocznej;

4) zasady przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych;

5) zasady promowania;

6) zasady przeprowadzania egzaminów poprawkowych;

7) skalę ocen;

8) kryteria ocen;

9) zasady uzyskiwania zwolnień z niektórych przedmiotów;

10) tryb i zasady ustalania oceny zachowania;

11) zasady współpracy z uczniami i ich rodzicami;

12) tryb odwoławczy;

13) ewaluację systemu.

§ 2

Obowiązek informowania o wymogach edukacyjnych

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez

ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z prowadzonych

przez siebie zajęć. Fakt poinformowania uczniów odnotowuje się w dzienniku elektronicznym.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Fakt poinformowania uczniów odnotowuje się w dzienniku elektronicznym.

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. Nauczyciel uzasadnia ocenę w uzgodnionej przez obie strony formie (pisemnej lub ustnej). Fakt uzasadnienia oceny wpisuje się do dziennika elektronicznego.

§ 3

Tryb i zasady bieżącego oceniania

1. Ocenianie polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

2. Ocenianie ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

2) udzielenie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się i zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3. Ocenianie prowadzi się systematycznie przez cały rok i obejmuje wszystkie formy aktywności ucznia (wypowiedzi ustne, sprawdziany pisemne, prace domowe, prace nadobowiązkowe, aktywność na zajęciach, umiejętności praktyczne, umiejętność pracy w zespole, udział w konkursach i olimpiadach itp.).

4. Nauczyciel tak organizuje proces dydaktyczny, aby stworzyć jak najwięcej sytuacji umożliwiających uzyskiwanie bieżących ocen.

5. Wszystkie oceny są na bieżąco wpisywane do dziennika elektronicznego.

§ 4

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 2 ust. 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

3. Nauczyciel uwzględnia zalecenia zawarte w opinii / orzeczeniu w trakcie oceniania bieżącego, semestralnego i rocznego.

4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu.

§ 5

Zwolnienia z niektórych przedmiotów

Zasady uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego, informatyki i drugiego języka obcego.

1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki.

2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor liceum na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z ww. zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

4. Dyrektor liceum, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

6. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

7. Dokumentację stanowiącą podstawę do zwolnienia ucznia z zajęć, rodzice (prawni opiekunowie) przedkładają dyrektorowi liceum w terminie 2 tygodni od daty wystawienia.

8. Sekretariat liceum prowadzi rejestr zwolnień zawierający nazwisko i imię ucznia, klasę, przedmiot oraz czas trwania zwolnienia.

§ 6

Ocena poszczególnych form aktywności ucznia (odpowiedzi ustne, prace pisemne,

prace domowe itp.)

 Oceniając poszczególne formy aktywności ucznia należy brać pod uwagę wiedzę i umiejętności, stopień samodzielności a także wkład pracy, zaangażowanie w pozyskiwanie potrzebnych informacji oraz uwzględniać możliwości ucznia.

1. Wypowiedzi ustne.

1) Wypowiedź ustna jest prezentacją wiedzy i umiejętności.

2) Uczeń powinien mieć możliwość co najmniej raz w ciągu okresu klasyfikacyjnego zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności w formie wypowiedzi ustnej, obejmującej ostatnie trzy lekcje lub ostatni zakres tematyczny, sprawdzającej stopień przygotowania do zajęć, rozumienie poszczególnych zagadnień itp.

3) Szczególną formą wypowiedzi ustnej jest synteza, obejmująca kilka tematów lub cały dział. Syntezę zapowiada nauczyciel z tygodniowym wyprzedzeniem. Sposób przeprowadzania syntezy zawierają przedmiotowe systemy oceniania.

4) Wypowiedź ustna jest oceniana w stopniach zgodnie z § 11.

5) Odmowa odpowiedzi powoduje wpisanie oceny niedostatecznej (1).

6) Oceny z odpowiedzi nie można poprawiać w dodatkowym terminie.

2. Prace pisemne.

1) Prace pisemne, uwzględniając specyfikę przedmiotu, mogą być przeprowadzane w formie zadań otwartych, półotwartych lub zamkniętych. Ze względu na zakres materiału mogą to być sprawdziany typu egzaminacyjnego obejmujące kompleksowo zagadnienia realizowane w ramach podstawy programowej liceum ogólnokształcącego, sprawdziany pisemne obejmujące cały dział, kilka tematów lub badające konkretne umiejętności lub kartkówki obejmujące zakresem ostatnie trzy lekcje, sprawdzające stopień przygotowania do lekcji, rozumienie zagadnień lub opanowanie poszczególnych umiejętności.

2) Sprawdziany pisemne typu egzaminacyjnego

a. Do sprawdzianu przystępują uczniowie klas programowo najwyższych w terminach ustalonych dla poszczególnych przedmiotów.

b. Nie ma możliwości przystąpienia do sprawdzianu typu egzaminacyjnego w terminie dodatkowym.

c. Ocenę dopuszczającą (2) ze sprawdzianu typu egzaminacyjnego otrzymuje uczeń, który uzyskał co najmniej 30% punktów. Pozostałe stopnie wystawia się zgodnie z tabelą (§ 6, ust.2, punkt 5)

d. Oceny ze sprawdzianu typu egzaminacyjnego nie poprawia się.

e. Do dziennika elektronicznego wpisuje się z wagą 2 ocenę ze sprawdzianu obejmującego podstawowy zakres materiału nauczania.

3) Sprawdziany pisemne

a. Sprawdziany pisemne są obowiązkowe.

b. Liczba sprawdzianów pisemnych może być różna w poszczególnych okresach klasyfikacyjnych.

c. Uczeń w ciągu tygodnia może pisać nie więcej niż trzy sprawdziany przeprowadzone w różnych dniach, zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem i zapisane w dzienniku elektronicznym.

d. Sprawdziany pisemne muszą być poprawione w terminie dwutygodniowym, omówione na lekcji i dane uczniowi do wglądu. Na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną należy zakończyć przeprowadzanie sprawdzianów.

e. Nauczyciel jest zobowiązany zapoznać uczniów ze szczegółowym zakresem materiału obowiązującego na sprawdzianie najpóźniej w dniu ustalenia terminu sprawdzianu, z zachowaniem postanowień wynikających z § 4.

f. Uczeń, który ze sprawdzianu otrzymał ocenę niedostateczną (1) może napisać go ponownie w terminie dodatkowym.

g. Uczeń nieobecny na sprawdzianie zobowiązany jest do napisania go w terminie dodatkowym.

h. Termin dodatkowy, wspólny dla wszystkich piszących, ustala nauczyciel przedmiotu. Termin nie wymaga zapisu w dzienniku elektronicznym.

i. Sprawdzian w terminie dodatkowym powinien odbyć się nie później niż 2 tygodnie od dnia rozdania poprawionych i ocenionych prac.

j. Uczeń, który w terminie dodatkowym pisze sprawdzian po raz pierwszy, nie ma prawa do pisania poprawy tego sprawdzianu. Uzyskana ocena jest ostateczna. Wlicza się ją do średniej ocen z wagą przypisaną ocenie ze sprawdzianu, określoną w przedmiotowym systemie oceniania.

k. Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu w żadnym z wyznaczonych terminów otrzymuje ocenę niedostateczną (1).

l. Odmowa pisania sprawdzianu / sprawdzianu w terminie dodatkowym powoduje przyznanie uczniowi oceny niedostatecznej (1).

m. Korzystanie przez ucznia w czasie pisania z niedozwolonych środków lub pomocy innej osoby piszącej powoduje przerwanie pracy i wystawienie oceny niedostatecznej (1). Taką samą ocenę otrzymuje uczeń, którego praca ma ewidentne ślady niesamodzielności.

n. Zakres materiału sprawdzianu w terminie dodatkowym jest analogiczny jak sprawdzianu w pierwszym terminie.

o. Do dziennika elektronicznego wpisuje się:

– ocenę co najmniej dopuszczającą (2) z pierwszego terminu,

– ocenę niedostateczną (1) z pierwszego terminu, jeżeli uczeń w terminie dodatkowym nie przystąpi do poprawy sprawdzianu lub uzyska ocenę taką samą jak w pierwszym terminie,

– ocenę niedostateczną (1) z pierwszego terminu oraz ocenę uzyskaną w terminie dodatkowym (co najmniej dopuszczającą), z zastrzeżeniem, że oceny uzyskanej w pierwszym terminie nie liczy się do średniej ocen.

– ocenę uzyskaną w terminie dodatkowym w przypadku ucznia, który sprawdzian w tym terminie pisze po raz pierwszy.

p. Przy obliczaniu śródrocznej / rocznej oceny klasyfikacyjnej do średniej ocen wlicza się oceny uzyskane ze sprawdzianów z wagą określoną w przedmiotowym systemie oceniania.

4) Kartkówki

a. Kartkówki, jako prace sprawdzające bieżące przygotowanie do lekcji, nie wymagają zapowiadania.

b. Nie ogranicza się ich liczby w tygodniu.

c. Odmowa pisania kartkówki powoduje wystawienie oceny niedostatecznej (1).

d. Uczeń, który przed lekcją zgłosił nieprzygotowanie zgodnie z § 7 może nie pisać kartkówki.

e. Oceny z kartkówki nie można poprawiać w dodatkowym terminie.

f. Korzystanie przez ucznia w czasie pisania z niedozwolonych środków lub pomocy innej osoby piszącej powoduje przerwanie pracy i wystawienie oceny niedostatecznej (1). Taką samą ocenę otrzymuje uczeń, którego praca ma ewidentne ślady niesamodzielności.

g. Jeżeli uczeń był nieobecny na kartkówce lub zgłosił nieprzygotowanie zgodnie z § 7, nauczyciel przedmiotu może, w dowolnym trybie, sprawdzić stopień opanowania przez ucznia materiału, który obejmowała kartkówka. Uzyskaną ocenę traktuje się jak ocenę z kartkówki.

5) Prace pisemne są oceniane w stopniach lub punktowo. Oceny punktowe na stopnie przelicza się w następujący sposób:

ŚREDNIA STOPIEŃ
do 1,59 niedostateczny (1)
1,60 – 2,59 dopuszczający (2)
2,60 – 3,59 dostateczny (3)
3,60 – 4,59 dobry (4)
4,60 – 5,59 bardzo dobry (5)
5,60 – 6,0Stopień celujący (6) otrzymuje uczeń, który uzyskał z pracy pisemnej ocenę bardzo dobrą (5) oraz rozwiązał zadanie dodatkowe (o podwyższonym stopniu trudności). Zadania dodatkowego na stopień celujący (6) nie wlicza się do ogólnej punktacji pracy pisemnej.Praca pisemna nie musi zawierać zadania dodatkowego. celujący (6)

 

6) Do dziennika elektronicznego wpisuje się oceny w skali stopniowej.

3. Prace domowe.

1) Uczeń ma obowiązek wykonywania zadanych przez nauczyciela prac domowych.

2) Praca domowa może być oceniona jednym ze stopni skali ocen w zależności od jakości jej wykonania oraz stopnia samodzielności i oryginalności.

3) Zasady oceniania prac domowych ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów uwzględniając specyfikę tych przedmiotów.

4. Prace nadobowiązkowe.

1) Prace nadobowiązkowe są oceniane na bieżąco.

2) Jeżeli wykonane prace pozwalają ustalić stopień samodzielności ucznia oraz swobodne operowanie niezbędnym materiałem rzeczowym mogą być ocenione stopniem skali ocen.

3) Stopień za wykonaną pracę nadobowiązkową wpisuje się tylko wówczas, gdy jest on co najmniej dostateczny.

5. Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

1) Efektywny udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych jest nagradzany oceną z przedmiotu, którego dotyczy konkurs lub olimpiada.

2) Stopień 5 – otrzymuje uczeń, gdy zakwalifikował się do półfinału międzyszkolnego konkursu przedmiotowego lub finału konkursu szkolnego.

3) Stopień 6 – otrzymuje uczeń, który zakwalifikował się do finału olimpiady przedmiotowej lub finału międzyszkolnego konkursu przedmiotowego, uzyskał wyróżnienie w olimpiadzie przedmiotowej lub finale międzyszkolnego konkursu przedmiotowego.

6. Aktywność na zajęciach, umiejętność pracy w zespole, umiejętności praktyczne.

1) Aktywność na zajęciach, umiejętność pracy w zespole i umiejętności praktyczne są oceniane na bieżąco.

2) Ocena wyrażona jest stopniem skali ocen, jeśli możliwe jest ustalenie zakresu samodzielności ucznia, swobody w stosowaniu posiadanej wiedzy, umiejętności samodzielnego wnioskowania, formułowania hipotez, projektowania, praktycznego stosowania wiedzy itp.

§ 7

Nieprzygotowanie ucznia do prezentacji wiedzy i umiejętności

 

1. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji, bez podania przyczyny:

1) jeden raz w okresie klasyfikacyjnym, jeżeli przedmiot nauczany jest w wymiarze 1 godziny tygodniowo;

2) dwa razy w okresie klasyfikacyjnym, jeżeli przedmiot nauczany jest w wymiarze 2, 3 lub 4 godzin tygodniowo;

3) trzy razy w okresie klasyfikacyjnym, jeżeli przedmiot nauczany jest w wymiarze 5 lub więcej godzin tygodniowo.

2. Fakt nieprzygotowania uczeń zgłasza nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć. Odnotowuje się go w dzienniku elektronicznym za pomocą symbolu „np”.

3. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia z aktywnego udziału w nowej lekcji.

4. Prawo do nieprzygotowania nie przysługuje w przypadku zapowiedzianych sprawdzianów z uwzględnieniem przepisów ust. 5.

5. Uczeń, który był nieobecny na zajęciach przez dłuższy okres (minimum 5 kolejnych dni szkolnych), ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania (bez adnotacji w dzienniku elektronicznym) z materiału zrealizowanego w tym czasie przez klasę oraz „okresu ochronnego”, w czasie którego uzupełnia zaległości spowodowane nieobecnością. W tym czasie może on nie przystąpić do odpowiedzi ustnej lub sprawdzianu pisemnego, jednak tylko wówczas, gdy odpowiedź lub sprawdzian obejmuje materiał zrealizowany podczas nieobecności ucznia.

6. Długość „okresu ochronnego”, sposób uzupełnienia zaległości i termin zaliczenia sprawdzianów (zgodnie z § 6 ust.2), które odbyły się w czasie nieobecności ucznia ustala nauczyciel.

§ 8

Zasady organizacyjne sprawdzania postępów ucznia

1. Uczeń powinien być oceniany systematycznie.

2. Zasady sprawdzania postępów ucznia dot. wypowiedzi ustnych i pisemnych zawiera § 6.

3. Na pisemną prośbę rodzica, wychowawcy, pedagoga nie ocenia się ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej.

4. Uczeń przygotowujący się do olimpiad przedmiotowych przed eliminacjami na szczeblu okręgowym lub centralnym ma prawo do zwolnienia z odpowiedzi z innych przedmiotów lub dni wolnych w ilości 3 dni przed eliminacjami okręgowymi oraz 5 dni przed eliminacjami centralnymi. Dni wolnych udziela się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora liceum.

§ 9

Tryb i zasady ustalania oceny śródrocznej i rocznej

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy klasyfikacyjne:

1) pierwszy do 15 stycznia,

2) drugi od 16 stycznia do wakacji letnich

2. Klasyfikowanie (śródroczne i roczne) polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych według skali określonej w § 10.

3. Przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej:

1) Poszczególni nauczyciele zobowiązani są do:

a. poinformowania ucznia o przewidywanych dla niego ocenach niedostatecznych z czterotygodniowym wyprzedzeniem – informację o przewidywanej ocenie niedostatecznej nauczyciel przedmiotu zapisuje również w dzienniku elektronicznym w wyznaczonej rubryce;

b. opracowania projektu oceny klasyfikacyjnej z dwutygodniowym wyprzedzeniem i wpisania proponowanej oceny do dziennika elektronicznego;

c. przekazania rodzicom (prawnym opiekunom) za pośrednictwem ucznia (lub wychowawcy), z dwutygodniowy wyprzedzeniem, informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów;

d. ustalenia oceny klasyfikacyjnej z trzydniowym wyprzedzeniem.

2) Wychowawca zobowiązany jest do:

a. poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla ucznia ocenach niedostatecznych, z czterotygodniowym wyprzedzeniem na konsultacjach (uwzględnionych w kalendarium roku szkolnego),

a w przypadku ich nieobecności – listem poleconym;

b. opracowania projektu klasyfikacyjnej oceny zachowania z dwutygodniowym wyprzedzeniem;

c. przekazania rodzicom (prawnym opiekunom) za pośrednictwem ucznia, z dwutygodniowy wyprzedzeniem, informacji o przewidywanej dla danego ucznia rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania;

d. ustalenia klasyfikacyjnej oceny zachowania z trzydniowym wyprzedzeniem.

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych przedmiotów ustalają nauczyciele prowadzący te przedmioty, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy. Oceny te są ostateczne z zastrzeżeniem postanowień

§ 14 ust.1 i §15.

5. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie samooceny ucznia, opinii nauczycieli, opinii uczniów danej klasy i uwag pedagoga szkolnego zgodnie z trybem opisanym w § 12.

6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie liceum.

7. Oceny klasyfikacyjne z poszczególnych przedmiotów nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

8. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący te zajęcia. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowego zajęcia edukacyjnego nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie liceum.

9. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej (arytmetycznej) ocen wlicza się także oceny uzyskane z tych zajęć.

10. Ustalona przez nauczyciela roczna ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego w terminie i według trybu określonego w § 14.

11. Do wystawienia oceny klasyfikacyjnej okresowej niezbędne są minimum trzy oceny cząstkowe.

12. Jeżeli w wyniku klasyfikacji za pierwszy okres (śródrocznej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowania nauki w klasie programowo wyższej (np. uczeń uzyskał śródroczną klasyfikacyjną ocenę niedostateczną), szkoła stwarza uczniowi możliwości uzupełnienia braków. Opracowuje się plan naprawczy w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). Ucznia obejmuje się indywidualną opieką pedagoga szkolnego, wychowawcy oraz nauczycieli przedmiotów.

13. Śródroczna ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną ocen cząstkowych (bieżących), uzyskanych przez ucznia w pierwszym okresie klasyfikacyjnym. Uzyskaną średnią zamienia się na stopień zgodnie z § 9 ust.17 i wpisuje do dziennika elektronicznego we właściwej rubryce.

14. Ocena za drugi okres klasyfikacyjny jest średnią ważoną ocen cząstkowych (bieżących), uzyskanych przez ucznia w tym okresie klasyfikacyjnym. Uzyskaną średnią zamienia się na stopień zgodnie z § 9 ust.17 i wpisuje do dziennika elektronicznego, jeżeli zawiera on taką rubrykę.

15. Wartość wagowa ocen cząstkowych (bieżących) jest określona w poszczególnych przedmiotowych systemach oceniania.

16. Roczna ocena klasyfikacyjna jest średnią ważoną uwzględniającą oceny cząstkowe (o wagach określonych w przedmiotowych systemach oceniania) uzyskane przez ucznia w danym roku szkolnym.

17. Uzyskaną średnią zamienia się na stopień i wpisuje do dziennika elektronicznego we właściwej rubryce.

1) Uzyskaną średnią zamienia się na stopień wg następującego klucza:

ŚREDNIA STOPIEŃ
do 1,59 niedostateczny (1)
1,60 – 2,59 dopuszczający (2)
2,60 – 3,59 dostateczny (3)
3,60 – 4,59 dobry (4)
4,60 – 5,59 bardzo dobry (5)
5,60 – 6,0 celujący (6)

2) Ponadto uczeń otrzymuje ocenę klasyfikacyjną „celujący”, jeżeli spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a. jest laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;

b. jest laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz spełnia warunki oceny bardzo dobrej.

§ 10

Skala ocen

1. Oceny klasyfikacyjne: śródroczne i roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

STOPIEŃ  
celujący

6

bardzo dobry

5

dobry

4

dostateczny

3

dopuszczający

2

niedostateczny

1

2. Ocenę klasyfikacyjną zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:

wzorowe wz
bardzo dobre bdb
dobre db
poprawne pop
nieodpowiednie ndp
naganne ng

 

3. Oceny bieżące ustala się w stopniach według następującej skali:

STOPIEŃ  
celujący

6

bardzo dobry

5

dobry plus

4+

dobry

4

dostateczny plus

3+

dostateczny

3

dopuszczający plus

2+

dopuszczający

2

niedostateczny

1

4. Znak plus (+) oznacza pół oceny i przy obliczaniu średniej ważonej liczy się jako 0,5.

§ 11

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie

1. Uczeń uzyskuje stopień niedostateczny, w każdym z następujących przypadków: odmówił odpowiedzi, oddał czystą kartkę pracy pisemnej, nie uzyskał wymaganej na ocenę pozytywną liczby punktów w pracy pisemnej, odpowiedział nie na temat, nie wykonał pracy domowej.

2. Wymagania konieczne na stopień dopuszczający obejmują elementy treści nauczania:

1) niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu;

2) potrzebne w życiu, praktyczne, typowe;

3) o niewielkim stopniu trudności.

3. Wymagania podstawowe na stopień dostateczny obejmują elementy treści:

1) najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu;

2) o średnim, przeciętnym stopniu trudności;

3) często powtarzające się w programie nauczania;

4) dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;

5) głównie uniwersalne umiejętności;

6) określone programem zawartym w podstawach programowych.

4. Wymagania rozszerzające na stopień dobry obejmują elementy treści:

1) istotne w strukturze przedmiotu;

2) bardziej złożone, mniej przystępne niż treści podstawowe;

3) przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu;

4) użyteczne w szkole i pozaszkolnej działalności;

5) zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych.

5. Wymagania dopełniające na stopień bardzo dobry obejmują pełny zakres treści określonych programem nauczania:

1) złożone, trudne, ważne do opanowania;

2) wymagające korzystania z różnych źródeł;

3) umożliwiające rozwiązanie problemów;

4) pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym;

5) pełne opanowanie programu.

6. Wymagania na stopień celujący obejmują treści:

1) określone programem nauczania, o podwyższonym stopniu trudności;

2) stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia;

3) wynikające z indywidualnych zainteresowań;

4) zapewniające pełne wykorzystanie zdobytych wiadomości.

7. Znak plus (+) przy ocenie otrzymuje uczeń, który spełnił wszystkie wymagania na tę ocenę oraz co najmniej jedno na ocenę wyższą.

§ 12

Tryb, zasady ustalania i kryteria oceny zachowania

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie samooceny ucznia, opinii nauczycieli, opinii uczniów danej klasy i uwag pedagoga szkolnego.

3. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem §15.

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ani na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania:

1) w przypadku ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

2) można pominąć kryterium frekwencji, jeżeli jej obniżenie wynika z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych.

6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali określonej w § 10 ust. 2.

7. Ocena dobra jest oceną wyjściową ucznia. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń spełniający następujące kryteria:

1) przestrzeganie przepisów prawa;

2) przestrzeganie zasad kultury w relacjach interpersonalnych;

3) okazywanie innym szacunku i tolerancji.

8. Uczeń może uzyskać wyższą niż dobra śródroczną/roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania, jeżeli spełnia wszystkie kryteria oceny dobrej oraz następujące kryteria dodatkowe, z zastrzeżeniem ust.11 i 12:

1) systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych;

2) wysoka frekwencja (co najmniej 95%);

3) brak godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień;

4) praca na rzecz klasy i/lub szkoły (np. pełnienie funkcji w samorządzie klasowym/szkolnym, organizacja imprez klasowych/szkolnych, reprezentowanie liceum na różnego typu uroczystościach odbywających się poza szkołą, udział w poczcie sztandarowym, pomoc koleżeńska itp.);

5) dbałość o rozwój własnych zainteresowań (np. udział w szkolnym chórze, uczestnictwo w debatach Szkolnego Klubu Europejskiego i innych kółkach zainteresowań, udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, uczestnictwo w projektach UE realizowanych przez szkołę itp.);

6) działalność na rzecz środowiska potwierdzona zaświadczeniem (np. udział w akcjach charytatywnych, wolontariat, praca na rzecz organizacji jak PCK, LOP, harcerstwo itp.).

9. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny dobrej oraz co najmniej 4 z 6 kryteriów dodatkowych.

10. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria oceny dobrej oraz co najmniej 5 z 6 kryteriów dodatkowych.

11. Jeżeli uczeń spełnia inne warunki, niewymienione w ust. 8, stanowiące podstawę do podwyższenia oceny zachowania, ostateczną decyzję o podwyższeniu oceny do bardzo dobrej lub wzorowej podejmuje wychowawca.

12. Oceny bardzo dobrej lub wzorowej, niezależnie od ilości spełnionych kryteriów dodatkowych, nie może otrzymać uczeń, którego frekwencja jest niższa niż 80% (z zastrzeżeniem ust. 5).

13. Uczeń otrzymuje niższą niż dobra śródroczną/roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania, jeżeli nie spełnia warunków oceny dobrej, tzn. dotyczą go następujące kryteria obniżające ocenę (z zastrzeżeniem ust. 5 i 18):

1) bardzo niska frekwencja (poniżej 70%);

2) notoryczne spóźnianie się na zajęcia (10 i więcej spóźnień w jednym okresie klasyfikacyjnym);

3) opuszczenie bez usprawiedliwienia 15 i więcej godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w jednym okresie klasyfikacyjnym;

4) powodowanie konfliktów w zespole;

5) niewłaściwe zachowanie wobec drugiego ucznia, nauczyciela lub innego pracownika szkoły;

6) używanie wulgarnego słownictwa i gestów;

7) naruszenie zasad dyscypliny w czasie zajęć szkolnych oraz podczas wyjść i wycieczek;

8) niszczenie mienia szkolnego;

9) prowokowanie i udział w bójkach;

10) zachowanie zagrażające zdrowiu i życiu własnemu i innych;

11) stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej wobec innych uczniów;

12) posiadanie i spożywanie alkoholu;

13) posiadanie, używanie i rozprowadzanie środków odurzających;

14) popełnienie innych czynów prawnie karalnych (kradzież, wymuszenie, fałszerstwo itp.)

14. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, którego dotyczy co najmniej jedno z kryteriów zawartych w ust. 13, pkt 1 – 4 z zastrzeżeniem ust.17.

15. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, którego dotyczy co najmniej jedno z kryteriów zawartych w ust. 13, pkt 5 – 9.

16. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, którego dotyczy co najmniej jedno z kryteriów zawartych w ust. 13, pkt 10 – 14.

17. Wychowawca może obniżyć ocenę do nieodpowiedniej, jeżeli ilość godzin nieusprawiedliwionych w danym okresie klasyfikacyjnym wynosi 25 i więcej.

18. Jeżeli uczeń popełni inne wykroczenie, niewymienione w ust.13, stanowiące podstawę do obniżenia oceny zachowania, ostateczną decyzję dot. kwalifikacji wykroczenia i obniżenia oceny do poprawnej, nieodpowiedniej lub nagannej podejmuje wychowawca.

19. Jeżeli uczeń spełnia co najmniej jedno z kryteriów wymienionych w ust. 13 nie stosuje się wobec niego zapisów ust. 8 podwyższających śródroczną/roczną klasyfikacyjną ocenę zachowania.

§ 13

Nieklasyfikowanie ucznia

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Jeżeli Rada Pedagogiczna nie wyrazi zgody na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, uczeń otrzymuje śródroczną lub roczną klasyfikacyjną ocenę niedostateczną. W przypadku ucznia, który otrzymał śródroczną klasyfikacyjną ocenę niedostateczną, dalsze postępowanie przebiega zgodnie z § 9 ust. 12. Ustalona roczna klasyfikacyjna ocena niedostateczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego w terminie i trybie określonym w § 14.

5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 5, nie obejmuje wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się na pisemny wniosek rodziców (opiekunów prawnych) lub ucznia poparty przez wychowawcę, złożony nie później niż 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych.

8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), w przypadku klasyfikacji rocznej egzamin przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych. Termin uzgadnia się w formie pisemnej.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpi do egzaminu w wyznaczonym terminie, otrzymuje śródroczną lub roczną klasyfikacyjną ocenę niedostateczną. W przypadku oceny śródrocznej, dalsze postępowanie przebiega zgodnie z § 9 ust. 12. W przypadku oceny rocznej – zgodnie z § 14.

11. Zakres egzaminu mieści się w materiale programowym zrealizowanym w danym okresie klasyfikacyjnym (roku szkolnym).

12. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów nauczania oprócz technologii informacyjnej,  informatyki i wychowania fizycznego przeprowadzany jest w formie pisemnej i ustnej. Egzamin z technologii informacyjnej, informatyki i wychowania fizycznego ma formę zadania praktycznego.

13. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne w obecności nauczyciela prowadzącego takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 5, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora liceum, w trybie określonym w rozporządzeniu.

15. W czasie trwania egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

16. Od oceny niedostatecznej ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą wnieść odwołanie do dyrektora liceum w trybie § 15.

17. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

1) imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin klasyfikacyjny;

2) termin egzaminu;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocenę z tego egzaminu.

18. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

19. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, w którym wpisuje się datę egzaminu klasyfikacyjnego oraz ocenę z tego egzaminu.

20. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

21. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub ucznia (pełnoletniego), skierowany do dyrektora liceum, dokumentacja egzaminu klasyfikacyjnego udostępniana jest do wglądu.

§ 14

Egzamin poprawkowy

1. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor liceum do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Forma i zakres treści egzaminu poprawkowego.

1) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z technologii informacyjnej, informatyki oraz wychowania fizycznego,

z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

2) Zadania egzaminacyjne układa nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

3) Zakres treści egzaminu poprawkowego powinien uwzględniać wymagania na poszczególne stopnie.

4) O wymaganiach egzaminacyjnych uczeń powinien być poinformowany przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych przed wakacjami letnimi.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo jego zastępca – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

1) skład komisji

2) termin egzaminu

3) pytania egzaminacyjne

4) wynik egzaminu

5) ocenę ustaloną przez komisję

8. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Ocenę pozytywną z egzaminu poprawkowego otrzymuje uczeń, który uzyskał co najmniej 40% punktów.

10. Ocena wystawiona przez komisję jest ostateczna z zastrzeżeniem § 15.

11. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub ucznia (pełnoletniego), skierowany do dyrektora liceum, dokumentacja egzaminu poprawkowego udostępniana jest do wglądu.

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie (nie później niż do końca września), wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

13. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu z innych przyczyn lub nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, zastrzeżeniem ust. 14.

14. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 15

Tryb odwoławczy

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się:

1) od projektu śródrocznej lub rocznej oceny z zajęć edukacyjnych w ciągu pięciu dni od podania propozycji przez nauczyciela.

2) od projektu oceny zachowania w ciągu pięciu dni od podania propozycji przez wychowawcę.

3) od ustalonej przez nauczyciela lub w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznej oceny z przedmiotów nauczania lub zachowania, jeśli uznają, że została ona ustalona niezgodnie z przepisami prawa. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w ciągu 7 dni od dnia ustalenia tej oceny.

4) od rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotów nauczania uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, jeśli uznają, że została ona ustalona niezgodnie z przepisami prawa. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

2. Odwołanie w formie odpowiednio umotywowanego pisma uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) przedstawiają dyrektorowi szkoły w terminie jak w ust. 1.

3. Dyrektor szkoły po zapoznaniu się z treścią pisma odwoławczego wyjaśnia motywy w nim przedstawione i podejmuje decyzję o sposobie załatwienia odwołania.

4. Uznając motywy odwołania dyrektor:

1) w przypadku uwzględnienia odwołania od projektu oceny z zajęć edukacyjnych zarządza komisyjne sprawdzenie wiadomości ucznia. W tym celu powołuje komisję złożoną z nauczyciela proponującego ocenę oraz dwóch nauczycieli tego samego lub pokrewnych przedmiotów. Ocena wystawiona przez komisję jest ostateczna i nie może być niższa niż proponowana.

2) w przypadku uwzględnienia odwołania od projektu oceny zachowania powołuje komisję złożoną z wychowawcy, pedagoga oraz nauczyciela uczącego w danej klasie. Ocena wystawiona przez komisję jest ostateczna i nie może być niższa niż proponowana.

3) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotu lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która:

a. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych przedmiotów;

b. w przypadku rocznej oceny zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

5. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4.1 oraz 4.3, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

6. W skład komisji, o której mowa w ust. 4.3, wchodzą:

1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu:

a. dyrektor liceum albo jego zastępca – jako przewodniczący komisji,

b. nauczyciel prowadzący dany przedmiot,

c. dwóch nauczycieli z danego liceum lub innego liceum, prowadzący taki sam przedmiot;

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a. dyrektor liceum albo jego zastępca – jako przewodniczący komisji,

b. wychowawca klasy,

c. wskazany przez dyrektora liceum nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d. pedagog,

e. psycholog,

f. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g. przedstawiciel rady rodziców.

7. Nauczyciel prowadzący dany przedmiot, o którym mowa w ust. 6.1, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor liceum powołuje innego nauczyciela tego samego przedmiotu, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

8. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z przedmiotu oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od oceny ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1.

9. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu:

a. skład komisji,

b. termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4.3,

c. zadania (pytania) sprawdzające,

d. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a. skład komisji,

b. termin posiedzenia komisji,

c. wynik głosowania,

d. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

10. Protokół podpisany przez wszystkich członków komisji stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9.1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

12. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 4.3, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora liceum.

13. Przepisy ust. 4 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 16

Promocja

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem przepisów § 5 i § 14 ust. 14.

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią (arytmetyczną) ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć. W przypadku, gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

4. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w punkcie 1, nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.

5. Uczeń, który nie otrzymał promocji z powodu ocen niedostatecznych z przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym może powtarzać klasę w oddziale, w którym te przedmioty nie są nauczane w zakresie rozszerzonym.

§ 17

Ukończenie liceum

1. Uczeń kończy liceum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie trzeciej oraz roczne oceny z tych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny wyższe od oceny niedostatecznej.

2. Uczeń kończy z wyróżnieniem liceum jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią (arytmetyczną) ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3. Oceny uzyskane z dodatkowych zajęć edukacyjnych, religii lub etyki, wlicza się do średniej ocen, o której mowa w ust. 2 w sposób opisany w § 16 ust.3.

4. Uczeń kończący liceum otrzymuje świadectwo ukończenia liceum.

5. Świadectwo ukończenia liceum wydaje liceum, które uczeń ukończył.

§ 18

Informacja zwrotna

1. Zasady współpracy z uczniem.

1) Każdy uczeń ma prawo do sprawiedliwej, jawnej i uzasadnionej oceny:

a. ocena wynika jasno z przedstawionych kryteriów,

b. jest podana do wiadomości ucznia,

c. opatrzona jest merytorycznym komentarzem słownym lub pisemnym.

2) Komentarz do oceny powinien dotyczyć tego, co uczeń już opanował i udzielać wskazówek do dalszej pracy wspierając jego rozwój.

3) Efekty pracy (oceny) są notowane na bieżąco w dzienniku elektronicznym.

2. Zasady współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami).

1) Rodziców (prawnych opiekunów) informuje się o efektach pracy ich dzieci poprzez:

a. zebrania klasowe,

b. konsultacje,

c. dodatkowe indywidualne rozmowy w szczególnych przypadkach,

d. (usunięto)

e. korespondencję listowną i elektroniczną,

f. rozmowę telefoniczną,

g. zapowiedzianą wizytę w domu ucznia.

3. Nauczyciel ma obowiązek udostępnić do wglądu sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania (w zakresie dopuszczonym przepisami prawa) w terminie i formie uzgodnionej z uczniem / rodzicami / prawnymi opiekunami.

§ 19

Ewaluacja systemu

1. Ewaluacja systemu następuje w przypadku zmiany rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz w oparciu o wnioski wynikające ze stosowania systemu.

2. Ewaluacja systemu dokonywana jest na konferencji podsumowującej rok szkolny lub rozpoczynającej nowy rok szkolny

3. Wnioski, o których mowa w ust.1 wynikające ze stosowania szkolnego systemu oceniania to:

1) propozycje zmian zgłoszone przez przewodniczących zespołów przedmiotowych,

2) propozycje zmian zgłoszone przez nauczycieli przedmiotów,

3) wnioski z kwestii spornych z punktu widzenia uczniów lub ich rodziców (opiekunów

prawnych) zgłoszone przez wychowawców klas,

4) zastrzeżenia i uwagi Samorządu Uczniowskiego lub Rady Rodziców.

4. Rada Pedagogiczna, po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, podejmuje decyzję o wprowadzeniu zmian do systemu. Wewnątrzszkolny system oceniania został przyjęty przez Radę Pedagogiczną 30 listopada 2017 r.

 

Wewnątrzszkolny system oceniania wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r.

Katowice, 30 listopada 2017 r.

Dyrektor Liceum, mgr Maria Dłotko

 

 

 

 

 

 

 

 

wytworzenie informacji 29. 08. 2013 – M. Adamek
udostępnienie informacji 02 .09. 2013 – M. Adamek

aktualizacja informacji 27. 09. 2019 – M. Adamek

 

 

 

 


Skip to content