Rejestry, ewidencja, archiwa

W Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie
w Katowicach prowadzone są następujące ewidencje, rejestry i archiwa:

grupa A:

 • księgę uczniów
 • ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i ich duplikatów,
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów,
 • ewidencję akt osobowych pracowników,
 • księgi arkuszy ocen,
 • rejestr stypendiów socjalnych,
 • rejestr wypadków uczniów i pracowników,
 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli,

grupa B:

 • księgę kontroli wewnętrznej,
 • księgi protokołów Rady Pedagogicznej
 • księgi inwentarzowe,
 • księgę kontroli sanitarnych,
 • księgę druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr zamówień publicznych i remontów,
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych,
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr protokołów pokontrolnych,
 • rejestr wyjść i wycieczek szkolnych,

 

Dane wchodzące w zakres grupy A , w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się nieodpłatnie następującym podmiotom:
1. organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze;
2. Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
3. komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
4. organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu;
5. państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
5. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – w zakresie danych osób poszukiwanych.

Dane z ksiąg, rejestrów i ewidencji z grupy A i B, mogą być udostępniane odpłatnie:
1. osobom i jednostkom organizacyjnym – jeżeli wykażą w tym interes prawny;
2. jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
3. innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.

Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, który należy uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP. Dane są przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Dane jednostkowe udostępnione na podstawie wniosku nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.
Jeżeli o udostępnienie informacji zawierających dane osobowe wnioskuje osoba lub jednostka organizacyjna, która wykazała interes faktyczny, udostępnienie danych może nastąpić po anonimizacji lub pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą (zgoda na udostępnienia danych musi być udzielona na piśmie opatrzonym własnoręcznym podpisem).

wytworzenie informacji 01. 02. 2011 – M. Adamek
udostępnienie informacji 01 .02. 2011 – M. Adamek

aktualizacja informacji 27. 10. 2019 – M.Adamek


Skip to content