Przedmiot działania, kompetencje

Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.

Przedmiotem działania szkoły jest:

  • zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania.
  • przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych
  • przeprowadzenie egzaminów maturalnych
  • realizację przyjętego szkolnego zestawu programów
  • zatrudnienie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje

Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Katowic.

Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miast Katowice oraz subwencja oświatowa.

Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe, których stan, rodzaj i wartość określają stosowne dokumenty.

 

CHARAKTER SZKOŁY:  publiczna

TYP SZKOŁY: ponadgimnazjalna   –    liceum ogólnokształcące

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ:  Urząd Miasta Katowice

ORGAN NADZORUJĄCY SZKOŁĘ:  Kuratorium Oświaty w Katowicach

DYREKTOR:   mgr Maria Dłotko

WICEDYREKTOR:   mgr Anna Kafel

PEDAGOG SZKOLNY:   mgr Łucja Chwastek

SEKRETARZ SZKOŁY:   Dariusz Bernacisko

 

wytworzenie informacji 01. 02. 2011– M. Adamek
udostępnienie informacji 01 .02. 2011 – M. Adamek

aktualizacja informacji: 01. 09 2020 – B. Zientek

 


Skip to content