Koncepcja pracy szkoły – Polityka Jakości

Podstawowym zadaniem VIII Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach jest zapewnienie uczniom odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności, umożliwiających wstęp do renomowanych uczelni krajowych i zagranicznych. Nasze liceum troszczy się o przyszłe satysfakcjonujące uczniów, rodziców i nauczycieli funkcjonowanie na rynku pracy.
W trosce o postawę moralną i bezpieczeństwo naszych uczniów konsekwentnie realizujemy programy: wychowawczy i profilaktyczny.

Wysoką jakość nauczania osiągamy poprzez:

 • tworzenie warunków do nauczania z zastosowaniem nowoczesnych metod, które spełniają standardy światowe, wykorzystanie nowoczesnej bazy informatycznej oraz dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych;
 • nieustanne realizowanie funkcji opiekuńczo-wychowawczej szkoły;
 • otaczanie indywidualną opieką zarówno ucznia wybitnie zdolnego jak i ucznia niespełniającego wymagań edukacyjnych przy współpracy z placówkami specjalistycznymi, poradniami i pedagogiem szkolnym;
 • ścisłe współdziałanie z rodzicami, jako partnerami szkoły;
 • kontynuowanie i rozwijanie kontaktów ze szkołami średnimi zjednoczonej Europy,
  co merytorycznie i praktycznie służy kształtowaniu sylwetki młodego Polaka- Europejczyka;
 • zatrudnianie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych;
 • szeroko rozumianą współpracę ze środowiskiem lokalnym;
 • współpracę z uczelniami wyższymi, placówkami naukowymi i kulturalnymi regionu;
 • stosowanie odpowiednich form nagradzania inspirujących do podnoszenia poziomu jakości uczenia się i nauczania;
 • zabezpieczanie środków na zakup najnowszego wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz realizację wielu przedsięwzięć i działań podejmowanych przez młodzież, służących pielęgnowaniu pasji i zainteresowań  oraz integracji i współpracy ze społecznościami innych szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Deklarowany przez nas poziom usług edukacyjnych zapewniamy poprzez staranne rozpoznawanie potrzeb oraz oczekiwań uczniów i ich rodziców, działanie zgodne z obowiązującym prawem oświatowym oraz dążenie do ciągłego doskonalenia skuteczności funkcjonującego SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ.

Wersja 05    Katowice, dnia  14 października 2009

 
wytworzenie informacji 14. 10. 2009 – M. Adamek
udostępnienie informacji 02 .09. 2013 – M. Adamek