Statut

 

 

STATUT

VIII Liceum Ogólnokształcącego

z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Katowicach

tekst ujednolicony z dnia 02.07.2015r.

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 12/2017/2018 z dnia 30.10.2018r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół wraz z (Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624, z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 130 z r.2007, poz.222),

Statut nadany szkole uchwałą nr XLVII/ 617/ 02 Rady Miejskiej Katowic z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie przekształcenia szkoły ponadpodstawowej w szkołę ponadgimnazjalną,

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r. Poz.1943 ze zm.)

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz.357),

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1198),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. Z dnia 11 stycznia 2017r. Poz.59),

Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich ( Dz.U. z 2014 r. poz.382),

Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r., z późniejszymi zmianami),

Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012r. W sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012r. Nr 204 ze zm.),

Rozporządzenie MEN z 28 marca 2017r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. Z 2017r. Poz.703),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016r. W sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz.U. Z 2016r. Poz.2035),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017r. W sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. Z 2017r. Poz. 1322),

Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 czerwca 2005r. W sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. 2005 nr 106 poz. 890).

 

SPIS TREŚCI

I.Postanowienia ogólne

§ 1.Nazwa szkoły.

§2. Organ prowadzący, typ szkoły; szkoła jako jednostka organizacyjna miasta

Katowice.

§ 3. Ogólne zadania szkoły.

§ 4. 1. Kształcenie w cyklu trzyletnim i czteroletnim.

2. Nazwy oddziałów.

II.Cele i zadania szkoły

§ 5. Ustawowe cele i zadania.

§ 6. Organizacje współpracujące.

§ 7. Podmioty realizujące cele i zadania szkoły.

III.Organy szkoły i ich kompetencje

§ 8. Organy Liceum.

§ 9. Powierzanie stanowiska dyrektora.

§ 10. Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora.

§ 11. Dyrektor jako kierownik zakładu pracy.

§ 12. Kompetencje dyrektora w sprawie skreślania uczniów z listy uczniów.

§ 13. Powoływanie, odwoływanie i zakres obowiązków wicedyrektora.

§ 14 – 23.Organizacja i kompetencje Rady Pedagogicznej.

§ 24. Organizacja i kompetencje Rady Rodziców.

§ 25. Organizacja i kompetencje Rady Szkoły.

§ 26. Organizacja i kompetencje Samorządu Uczniowskiego.

§ 27. Wzajemne stosunki organów Liceum. Rozwiązywanie konfliktów.

IV. Organizacja szkoły

§ 28. Organizacja roku szkolnego.

§ 29. Wyznaczanie przedmiotów o poszerzonym programie.

§ 30. Klasa jako podstawowa jednostka organizacyjna.

§ 31. Tygodniowy rozkład zajęć.

§ 32. Wychowawca klasy.

§ 33. Lekcje, przerwy.

§ 34. Podział na grupy.

§ 35. Organizacja zajęć poza systemem klasowo-lekcyjnym.

§ 36. Próbna matura.

§ 37. Ocenianie uczniów.

§ 38. Praktyki pedagogiczne.

§ 39. Ceremoniał szkolny.

§ 40. Sekretariat, gabinet pielęgniarski, szatnia, archiwum.

§ 41. Biblioteka i jej zadania.

§ 42. Współdziałanie rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia.

§ 43. Wydawanie świadectw.

V. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

§ 44. Zatrudnianie pracowników i zadania nauczycieli.

§ 45. Odpowiedzialność nauczyciela za jakość i wyniki pracy.

§ 46. Prawo nauczyciela do korzystania z pomocy.

§ 47. Ocena pracy nauczyciela.

§ 48. Zespół przedmiotowy.

§ 49. Zadania wychowawców klas.

§ 50. Pedagog szkolny.

§ 51. Pracownicy niepedagogiczni.

VI. Cele wychowawczo – profilaktyczne szkoły

§ 52. 1. Program wychowawczo – profilaktyczny

2. Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu..

VII. Uczniowie szkoły

§ 53. Zasady rekrutacji.

§ 54. Kryteria przyjęć do klasy pierwszej.

§ 55-56. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.

§ 57. Prawa uczniów.

§ 58. Obowiązki uczniów.

§ 59.Obowiązek szkolny.

§ 60.Usprawiedliwianie nieobecności uczniów.

§ 61. Nagradzanie uczniów.

§ 62. Kary dla uczniów. Odwołanie od nałożonej kary.

§ 63. Informowanie rodziców o nagrodach i karach. Karta nagród i kar ucznia.

§ 64. Bezpieczeństwo uczniów.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 65. Pieczęcie.

§ 66. Sztandar.

§ 67. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji.

§ 68. Prowadzenie gospodarki finansowej i materiałowej.

§ 69. Dysponowanie nieruchomością.

§ 70. Osobowość prawna.

§ 71. Zwierzchnictwo służbowe dyrektora.

§ 72. Nowelizacja Statutu.

§ 73. Tryb uchylenia Statutu.

§ 73. Termin wejścia w życie.

§ 74. Załączniki do Statutu jako integralna jego część.

Załączniki: 1. Wewnątrzszkolny system oceniania.

 

S T A T U T

VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE

W KATOWICACH

Statut uchwaliła Rada Pedagogiczna Szkoły

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Szkoła nosi nazwę: VIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach, ul. 3 Maja 42. Szkoła, dalej zwana Liceum, istnieje od 1922 roku.

§ 2

1.Organem prowadzącym Liceum jest Miasto Katowice a nadzorującym Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

2.Liceum jest szkołą publiczną o trzyletnim, a w oddziałach dwujęzycznych o czteroletnim (do roku szkolnego 2017/2018 włącznie) cyklu kształcenia, opartą na podbudowie programowej gimnazjum.

3.Liceum prowadzi oddziały dwujęzyczne z językiem niemieckim.

4.Liceum jest utrzymywane ze środków finansowych organu prowadzącego, jako jednostka organizacyjna Gminy Katowice, działająca na zasadach jednostki budżetowej.

§ 3

1.Liceum kształci i wychowuje uczniów zgodnie z ich aspiracjami, uzdolnieniami oraz zadaniami systemu oświaty.

2.Liceum spełnia funkcję kształcącą, wychowującą i kulturotwórczą, tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego oraz fizycznego rozwoju uczniów.

3.Liceum wychowuje uczniów w duchu wartości humanistycznych, uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej.

§ 4

1.Kształcenie i wychowanie uczniów odbywa się w cyklu trzyletnim, a w oddziałach dwujęzycznych w cyklu czteroletnim (do roku 2017/2018 włącznie), w oparciu o podstawę programową liceum ogólnokształcącego, z wyznaczeniem dla poszczególnych oddziałów przedmiotów wiodących przeznaczając na nie dodatkowe godziny przewidziane w ramowym planie nauczania. Programy tych przedmiotów realizowane są w zakresie rozszerzonym.

2.Nazwy oddziałów tworzy się przez wskazanie przedmiotów, których programy realizuje się w zakresie rozszerzonym. Liceum prowadzi oddziały: matematyczno – informatyczne oraz informatyczno – matematyczne z przedmiotami do wyboru spośród następujących: fizyka, chemia, biologia, geografia; dwujęzyczne z wykładowym językiem niemieckim; z rozszerzonym programem języka angielskiego oraz do wyboru 2 spośród następujących przedmiotów: geografia, historia, matematyka. Dyrektor Liceum, na wniosek innych organów Liceum, może ustalić również inne przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym.

3.Liceum kultywuje tradycje związane z upowszechnianiem i propagowaniem wiedzy matematyczno-fizycznej.

 

II.Cele i zadania szkoły

§ 5

Liceum realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, oraz uwzględniające program wychowawczy, program profilaktyki szkolnej i potrzeby środowiska, a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły a także świadectwa dojrzałości (o ile absolwent przystąpi do egzaminu maturalnego i złoży go z wynikiem pozytywnym),

2) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

3) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w Ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,

4) kształtuje i rozwija wśród uczniów takie cechy osobowości jak: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

5) udziela wszechstronnej pomocy wychowankowi w osiągnięciu dojrzałej osobowości, którą cechuje zdolność otwarcia na innych ludzi, zdolność realistycznego oceniania własnych możliwości, kultura osobista, miłość i szacunek dla Ojczyzny, tolerancja i szacunek dla ludzi o innych poglądach, umiejętność życia w harmonii z otaczającym środowiskiem przyrodniczym i społecznym, zdolność do samodzielnego myślenia, szacunek do prawdy, odporność na negatywne wpływy różnych patologicznych zjawisk społecznych oraz środków masowego przekazu, nie uzależnianie się od nich, lecz wartościowe ich używanie, pomoc w zrozumieniu złożoności zagrożeń współczesnej cywilizacji, wskazanie przyczyn tego stanu, szukanie dróg wyjścia.

6) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Liceum, a w szczególności udziela uczniom pomocy pedagogicznej lub kieruje uczniów, którym potrzebna jest pomoc psychologiczna, do odpowiednich placówek specjalistycznych,

7) umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań, realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie, gdy wykazują szczególne uzdolnienia,

8) umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej, regionalnej,

9) zapewnia opiekę osób upoważnionych nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych oraz stwarza im możliwość korzystania z pomieszczeń z niezbędnym wyposażeniem (pomoce naukowe, biblioteka, urządzenia sportowe i rekreacyjne),

10 )zapewnia opiekę nauczycieli nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez Liceum,

11) zapewnia opiekę w czasie przerw i przed lekcjami ustanawiając dyżury nauczycielskie na każdej kondygnacji i boisku,

12) zapewnia indywidualną opiekę nad uczniami, którym z powodów zdrowotnych, rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki, w tym pomoc materialną.

13) podejmuje niezbędne działania w celu podnoszenia jakości pracy szkoły oraz jej rozwoju, prowadząc ewaluację wewnętrzną.

§ 6

Liceum realizuje statutowe cele i zadania we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi miasta i regionu.

§ 7

Statutowe cele i zadania realizują: dyrektor, nauczyciele i uczniowie w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej przy ścisłej współpracy z rodzicami.

III.Organy szkoły i ich kompetencje

§ 8

Organami Liceum są:

1) Dyrektor Liceum,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców

4) Rada Szkoły – jeśli zostanie powołana,

5) Samorząd Uczniowski.

§ 9

1.Stanowisko dyrektora Liceum powierza Zarząd Miasta Katowice na pięć lat szkolnych kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu.

2.Powierzenie stanowiska dyrektora, może być przedłużone na kolejny okres.

3.Tryb i zasady przeprowadzania konkursu i przedłużania powierzenia stanowiska określa

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

§ 10

Dyrektor Liceum kieruje pracą Liceum zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa i jednoosobowej odpowiedzialności. Dyrektor w szczególności:

1) planuje, organizuje i koordynuje działalność dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i administracyjno-gospodarczą,

2) reprezentuje Liceum na zewnątrz,

3) zapewnia warunki dla realizacji statutowych celów i zadań Liceum oraz właściwą dyscyplinę pracy,

4) kształtuje twórczą atmosferę pracy Liceum, właściwe warunki pracy i stosunki pracownicze,

5) udziela nauczycielom instruktażu i nadzoruje ich pracę w zakresie realizacji celów statutowych i programów nauczania, stosowanych metod i osiąganych wyników,

6) sprawuje nadzór nad opracowaniem tygodniowych planów zajęć,

7) przygotowuje propozycję zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów,

8) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

9) zwołuje posiedzenia ciał kolegialnych oraz przygotowuje sprawozdania ze swej działalności,

10) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

11) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Liceum zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

12) przydziela nauczycielom, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,

13) wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,

14) sprawuje nadzór pedagogiczny, a w szczególności:

a .opracowuje organizację badania jakości pracy Liceum w zakresie wymienionym w art.33 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, z uwzględnieniem potrzeb szkoły, ustalając sposób jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,

b .planuje, organizuje i przeprowadza badanie jakości pracy szkoły,

c. inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich zadań w zakresie jakości pracy szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego,

d. opracowuje program rozwoju szkoły, wykorzystując wyniki badania jakości pracy szkoły,

e. gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,

15) zezwala uczniom, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, na realizowanie indywidualnego programu nauki lub indywidualny tok nauczania,

16) podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów,

17) podaje do publicznej wiadomości, w terminie określonym przepisami, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywały od początku następnego roku szkolnego,

18) organizuje warunki dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka,

19) realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określone w odrębnych przepisach,

20) załatwia sprawy osobowe pracowników Liceum,

21) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,

22) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w Liceum, w zakresie przewidzianym przepisami,

23) administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem,

24) zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonuje zadania dotyczące planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony, w szczególności poprzez

a. planowanie i kontrolę odbywania dyżurów nauczycieli,

b. zapewnienie dokonywania koniecznych okresowych przeglądów infrastruktury technicznej obiektu i poszczególnych jego pomieszczeń,

c. zapewnienie warunków do właściwej opieki w czasie wycieczek i innych zajęć pozalekcyjnych

d. okresowe szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie bhp.

25) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dba o czystość i estetykę szkoły,

26) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły,

27) nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowe wykorzystywanie druków szkolnych,

28) wykonuje zwykły zarząd powierzonego Liceum majątku, a w szczególności:

a. organizuje przeglądy techniczne obiektu Liceum oraz prace konserwacyjnoremontowe

b. organizuje okresowe inwentaryzacje majątku Liceum,

29) dysponuje środkami z dobrowolnych składek rodziców w zakresie ustalonym przez Radę Rodziców,

30) stwarza warunki do funkcjonowania w szkole wolontariatu,

31) wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej działalności Liceum oraz obowiązujących przepisów.

§ 11

Dyrektor Liceum jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Zakres jego kompetencji określa art.39 Ustawy o systemie oświaty. Dyrektor w szczególności:

1) decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Liceum,

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Liceum,

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Liceum.

§ 12

Dyrektor Liceum może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w § 17 statutu Liceum. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. Przepis ten nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. Uczeń ten w uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora Liceum, może być przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.

§ 13

1. W Liceum tworzy się stanowisko wicedyrektora ds. pedagogicznych, gdy w szkole jest nie mniej niż 12 oddziałów.

2. Dyrektor Liceum powołuje wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i Rady Pedagogicznej, wyznaczając mu zakres jego kompetencji.

3. Dyrektor odwołuje wicedyrektora, gdy zmniejszy się liczba oddziałów do poziomu nie uzasadniającego istnienie tego stanowiska lub z innych ważnych przyczyn.

4. Do kompetencji wicedyrektora należą:

1) hospitowanie lekcji,

2) czuwanie nad zgodnością z zasadami higieny tygodniowego rozkładu zajęć,

3) ustalanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,

4) układanie planu wykorzystania sal,

5) ustalanie dyżurów nauczycielskich i kontrola ich wykonywania,

6) kontrola prawidłowości prowadzenia arkuszy ocen i dzienników lekcyjnych,

7) koordynowanie imprez, konkursów i olimpiad przedmiotowych,

8) rozliczanie z godzin ponadwymiarowych i przekazywanie danych dotyczących liczby godzin zrealizowanych celem obliczenia należnego wynagrodzenia,

9) zastępowanie dyrektora podczas jego nieobecności,

10) wypełnianie innych zadań zleconych przez dyrektora.

§ 14

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Liceum w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

§ 15

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Liceum.

2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Liceum.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie – w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, co najmniej 31 członków Rady Pedagogicznej albo organu prowadzącego Liceum.

5 .Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania.

6. Dyrektor Liceum przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności Liceum.

§ 16

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Liceum,

2) uchwalanie, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,

3) uchwalanie programu wychowawczo-profilaktycznego,

4) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

5) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

6) zatwierdzenie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów i innych stypendiów,

7) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

8) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy Liceum,

9) wprowadzenie zmian w Statucie i przedstawienie do uchwalenia Radzie Szkoły,

10) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

11) podejmowanie uchwał w sprawach dyscyplinarnych.

12) opracowanie regulaminu swojej działalności.

§ 17

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów Liceum, gdy wyczerpano inne dostępne środki wychowawcze oraz zawiodła współpraca (lub był jej brak) z rodzicami (prawnymi opiekunami). Podstawą do podjęcia takiej uchwały mogą być:

1) popełnienie przestępstwa w rozumieniu kodeksu karnego.

2) handel narkotykami.

3) alkoholizm lub narkomania.

4) stosowanie przemocy.

5) destrukcyjny wpływ wychowawczy na innych uczniów.

6) uporczywe i długotrwałe wagarowanie.

7) nieskuteczność zastosowanych środków wychowawczych ( po ich wyczerpaniu).

§ 18

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Liceum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, propozycje dyrektora dotyczące form realizacji zajęć wychowania fizycznego,

2 )program wychowawczo-profilaktyczny Liceum,

3) projekt planu finansowego Liceum,

4) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,

5) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

6) wybór przedstawiciela rady do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,

7) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom funkcji wychowawcy, przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub innego zespołu zadaniowoproblemowego, stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

8) wnioski uczniów wybitnie uzdolnionych o zezwolenie na realizowanie indywidualnych programów nauki lub indywidualnego toku nauczania

9) nazwiska uczniów ubiegających się o Stypendium Prezesa Rady Ministrów i inne stypendia.

10) Sprawy dotyczące kadry kierowniczej, w szczególności:

a) powierzenie stanowiska dyrektora Liceum, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do  konkursu nikt się nie zgłosił,

b) delegowanie przedstawiciela Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Liceum,

c) powierzanie stanowiska wicedyrektora,

d) odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Liceum.

11) wyraża opinię w innych, istotnych dla działalności Liceum, sprawach dotyczących procesu nauczania i wychowania (np. wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju).

§ 19

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu Liceum i przedstawia go do uchwalenia Radzie Szkoły.

2. Rada Pedagogiczna, do czasu powołania Rady Szkoły, zatwierdza Statut Liceum.

§ 20

Dyrektor Liceum wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Liceum oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ prowadzący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Liceum uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu\ sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 21 Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska

dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Liceum. W tym przypadku, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jej wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

§ 22

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby jej członków, w głosowaniu jawnym. W sprawach dotyczących osobiście członków Rady przeprowadza się głosowanie tajne.

§ 23

1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

2. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów) a także nauczycieli i innych pracowników Liceum.

§ 24

W Liceum działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców uczniów.

1. Terenem działania i siedzibą Rady Rodziców jest Liceum.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału.

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do rady szkoły.

5. Rada Rodziców jest samorządną organizacją rodziców uczniów Liceum reprezentującą rodziców uczniów wobec dyrektora Liceum i innych organów Liceum oraz organizacji i instytucji pozaszkolnych.

6.Rada Rodziców może występować do dyrektora Liceum i innych organów Liceum, organu prowadzącego szkołę (Miasto Katowice) oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny (Śląski Kurator Oświaty) z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

7.Do podstawowych kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczoprofilaktycznego Liceum obejmującego wszystkie treści i działania o charakterzewychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,

3) opiniowanie propozycji szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników, wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania, ustalenia przedmiotów realizowanych w Liceum w zakresie rozszerzonym,

4) podawanie propozycji wskazujących formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych wychowania fizycznego,

5) opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych,

6) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Liceum.

7) Wydanie opinii w sprawie podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje,

8) gromadzenie i gospodarowanie funduszami pochodzącymi z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł na cele statutowe Liceum.

9) Delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Liceum,

10) wydawanie opinii o nauczycielu do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,

11) wnioskowanie o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku naoszenia przez uczniów na terenie Liceum jednolitego stroju.

8. Rada Rodziców prowadzi działalność na podstawie uchwalonych przez siebie rocznych planów pracy oraz finansowych planów wpływów i wydatków.

9. W zebraniach Rady Rodziców bierze udział dyrektor Liceum lub wyznaczona przez niego osoba. Rada Rodziców może zaprosić na zebranie także inne osoby, jeśli uzna to za celowe.

10. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust.7 pkt 1, program ten ustala Dyrektor Liceum w uzgodnieniu z Śląskim Kuratorem Oświaty. Program ustalony przez Dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 25

W Liceum może działać Rada Szkoły jako organ uczestniczący w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Liceum.

1. Powstanie Rady Szkoły pierwszej kadencji organizuje dyrektor Liceum na wniosek Komitetu Rodzicielskiego lub na łączny wniosek Samorządu Uczniowskiego i Komitetu Rodzicielskiego.

2. W skład Rady Szkoły wchodzi :

1) czterech nauczycieli wybranych przez Radę Pedagogiczną,

2) czterech rodziców wybranych przez ogół rodziców zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych,

3) czterech uczniów wybranych przez ogół uczniów w głosowaniu bezpośrednim, powszechnym i tajnym.

3. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata.

4. Tryb dokonywania zmian w składzie Rady określa regulamin uchwalony przez Radę Szkoły.

5. Rada Szkoły ze swego grona wybiera przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

6. Do podstawowych kompetencji Rady Szkoły należy:

1) uchwalanie zmian w statucie Liceum,

2) opiniowanie projektu planu finansowego Liceum,

3) wnioskowanie do Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach o zbadanie i dokonanie oceny działalności Liceum, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Liceum,

4) opiniowanie planu pracy Liceum, projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych, propozycji wskazujących formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego oraz innych spraw istotnych dla szkoły,

5) ocenianie sytuacji oraz stanu Liceum i występowanie z wnioskami do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Liceum oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

6) gromadzenie i gospodarowanie funduszami pochodzącymi z dobrowolnych składek oraz innych źródeł, na cele statutowe Liceum,

7) opiniowanie kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze w Liceum, również na czas, gdy konkurs nie wyłonił kandydata na dyrektora albo do konkursu nikt się nie zgłosił,

8) odwoływanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego Liceum,

9) ustalanie oceny pracy dyrektora Liceum.

10) współpraca ze środowiskiem lokalnym, samorządem terytorialnym, wojewódzką radą oświatową.

11)  Zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów i innych stypendiów,

12) opiniowanie wniosków dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli,

13) opiniowanie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznowychowawczych,

14)  możliwość wnioskowania o wprowadzeniu obowiązku noszenia przez uczniów na terenie Liceum jednolitego stroju.

7. Przewodniczący Rady, za zgodą lub na wniosek Rady, może zapraszać do udziału w jej posiedzeniach inne osoby z głosem doradczym.

8. Dyrektor Liceum bierze udział w posiedzeniach Rady z głosem doradczym.

9. Rada szkoły wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.

10. W sprawach personalnych przewodniczący Rady zarządza głosowanie tajne.

11. W posiedzeniach Rady dotyczących spraw kadrowych przedstawiciele uczniów nie biorą udziału.

12. Do czasu powołania Rady Szkoły zadania tego organu wykonuje Rada Pedagogiczna.

§ 26

W Liceum działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Liceum.

1. Samorząd Uczniowski organizuje życie społeczności uczniowskiej na terenie Liceum oraz aktywnie współpracuje z innymi organami Liceum.

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Liceum a jego organami są Samorząd Szkolny i Samorządy Klasowe.

3. Kadencja Samorządu Szkolnego trwa dwa lata a Samorządów Klasowych jeden rok szkolny. Samorząd Szkolny tworzą: zarząd – wybierany w wyborach bezpośrednich, powszechnych i tajnych przez całą społeczność szkolną (uczniowie i nauczyciele) oraz samorządy wszystkich klas. O strukturze organizacyjnej i władzach Samorządu decydują sami uczniowie.

4. Samorząd Szkolny ma nauczycieli opiekunów zaakceptowanych przez siebie i Radę Pedagogiczną, za ich zgodą. Nauczyciele opiekunowie pełnią rolę doradczą i czuwają nad właściwą atmosferą pracy Samorządu.

5. Praca Samorządu Szkolnego opiera się na przyjętym na początku roku szkolnego planie pracy uwzględniającym propozycje samorządów klasowych oraz zadania wynikające z rocznego planu pracy Liceum. Plan roczny winien być przyjęty do końca września i przedstawiony dyrektorowi Liceum.

6. Zebrania Samorządu odbywają się według harmonogramu ujętego w rocznym planie pracy. W zależności od potrzeb zebrania mogą być organizowane również w innych terminach. W zebraniach uczestniczy nauczyciel opiekun samorządu. Zebrania Samorządu Szkolnego i jego rady są protokołowane.

7. Samorząd Szkolny podejmuje uchwały w rozpatrywanych sprawach drogą głosowania zwykłą większością głosów przy uczestnictwie więcej niż połowy członków.

8. Rada Samorządu Szkolnego jest przedstawicielem wszystkich uczniów Liceum wyrażającym ich wolę w kontaktach z innymi organami Liceum. Rada jest odpowiedzialna za realizację planu pracy samorządu. Rada składa sprawozdanie ze swej działalności na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym, na którym wybiera się nowy samorząd.

9. Samorząd Szkolny może przedstawiać dyrektorowi i innym organom Liceum opinie i wnioski we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do zapoznania się z szkolnym systemem oceniania,

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi (w porozumieniu z dyrektorem),

6) prawo akceptacji nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

7) Samorząd w porozumieniu z dyrektorem Liceum może podejmować działania z zakresu wolontariatu. Do koordynacji aktywności charytatywnej. Samorząd może wyłonić ze swego składu radę wolontariatu.

10. Samorządy Klasowe organizują życie naukowe, kulturalne i zadania porządkowe na terenie swoich klas oraz reprezentują ogół uczniów klasy względem wychowawcy oraz w Samorządzie Szkolnym.

§ 27

1. Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji. Mogą też przyjąć własne regulaminy pracy, ale muszą być one zgodne ze statutem Liceum.

2. Organy szkoły zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania się o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.

3. W przypadku wystąpienia konfliktu między organami szkoły organy te powołują zespoły negocjacyjne. Zadaniem zespołów jest zbadanie przyczyn konfliktu, poszukiwanie sposobów rozwiązania spornych spraw i zaproponowanie skonfliktowanym organom sposobu załatwienia.

4. W razie niemożności rozwiązania sytuacji konfliktowych wewnątrz Liceum, dyrektor Liceum powiadamia organ prowadzący Liceum.

IV. Organizacja szkoły.

§ 28

1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy, a jego szczegółową organizację ustala Minister Edukacji Narodowej. Pierwszy okres trwa od 1 września do 15 stycznia a drugi od 16 stycznia do końca sierpnia. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora w terminie ustalonym przez organ prowadzący, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§ 29

1. Dyrektor Liceum, w porozumieniu ze wszystkimi działającymi w szkole organami, wyznacza na początku każdego etapu edukacyjnego wybrane dla danego oddziału 2-4 przedmioty, ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym.

2. Programy nauczania przedmiotów, o których mowa w ust. 1, ustala się dla danego oddziału lub grupy uczniów z kilku oddziałów, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe Liceum.

§ 30

Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest oddział, w którym w danym roku szkolnym uczniowie uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

§ 31

Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora Liceum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 32

1. Dyrektor Liceum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednego z nauczycieli uczących w danym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem przez cały okres kształcenia w szkole.

3. Wychowawca dostosowuje formy spełniania zadań do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

4. W przypadkach uzasadnionych dobrem młodzieży dyrektor może z własnej inicjatywy, na umotywowany wniosek rodziców lub umotywowany wniosek ponad połowy uczniów oddziału zmienić wychowawcę. Zmiana taka w zasadzie winna być dokonana na koniec okresu.

§ 33

1. Podstawową formą pracy Liceum są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Przerwy międzylekcyjne po godzinach 1,2 i 4 trwają 10 minut, po godzinach: zerowej, 5, 6,7,8 – 5 minut. Przerwa po godzinie 3 trwa 20 minut.

§ 34

1. Niektóre obowiązkowe zajęcia edukacyjne, w szczególności, nauczanie języków obcych i elementów informatyki, oraz koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych lub międzyszkolnych.

2. Podziału na grupy dokonuje się z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez Liceum oraz zasad wynikających z przepisów w sprawie ramowych planów nauczania.

3. Podział oddziału na grupy z języków obcych dokonuje się uwzględniając stopień zaawansowania uczniów w danym języku.

§ 35

Dopuszcza się możliwość organizowania zajęć poza systemem klasowo – lekcyjnym w formie wycieczek tematycznych, wycieczek turystyczno-poznawczych, obozów zimowych i letnich.

§ 36

W klasach programowo najwyższych organizuje się sprawdzian typu egzaminacyjnego, którego przebieg i czas trwania zgodne są z regulaminem matury.

§ 37

Ocenianie poziomu wiedzy uczniów odbywa się w oparciu o wewnątrzszkolny system oceniania (załącznik nr 1 do Statutu).

§ 38

Liceum może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Liceum lub – za jego zgodą – poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą.

§ 39

1. Z okazji ważnych rocznic, świąt państwowych, rozpoczęcia roku szkolnego, dnia edukacji,,zakończenia nauki przez maturzystów oraz zakończenia roku szkolnego organizuje się uroczystości szkolne.

2. Uroczystości, o których mowa w p. 1 mogą mieć charakter imprezy dla całej społeczności szkolnej, niektórych klas lub przedstawicieli poszczególnych oddziałów.

3. W części oficjalnej uczestniczy sztandar szkolny oraz odśpiewany jest hymn państwowy. Uczestnicy uroczystości są zobowiązani do uroczystego stroju: chłopcy – ciemne garnitury, dziewczęta – strój czarno-biały lub granatowo-biały.

4. W czasie uroczystej inauguracji roku szkolnego:

a. nowoprzyjęci uczniowie składają ślubowanie,

b. dyrektor Liceum przedstawia główne kierunki pracy dydaktycznej i wychowawczej w nowym roku szkolnym,

c. dyrektor przedstawia społeczności szkolnej nowoprzyjętych pedagogów.

5. W czasie uroczystego zakończenia nauki w klasach maturalnych:

a. dyrektor Liceum podsumowuje efekty trzyletniej pracy abiturientów,

b. wyróżnia się abiturientów za szczególne osiągnięcia i postawę,

c. przedstawiciel wychowawców klas opuszczających szkołę w imieniu nauczycieli żegna abiturientów,

d. następuje uroczyste przekazanie przez uczniów kończących liceum pieczy

nad sztandarem szkolnym uczniom klas pierwszych,

e. przypomina się istotne informacje związane z egzaminem maturalnym.

6. W czasie uroczystego zakończenia roku szkolnego:

a. dyrektor Liceum podsumowuje efekty całorocznej pracy,

b. wyróżnia się uczniów za szczególne osiągnięcia i postawę.

§ 40

Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada sekretariat, gabinet pielęgniarki szkolnej, szatnię i archiwum.

§ 41

Liceum prowadzi odpowiednio dobraną i celowo uzupełnianą bibliotekę szkolną, służącą wspomaganiu realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, edukacji kulturalnej i informacyjnej, rozwijaniu czytelnictwa uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

1. Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2. W skład biblioteki wchodzi wypożyczalnia oraz czytelnia ze stanowiskami multimedialnymi.

3. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Liceum, rodzice oraz uczniowie i nauczyciele innych szkół, z którymi zawarto odpowiednie porozumienie o współpracy.

4. Porozumienie, o którym mowa w ust.4 przygotowują nauczyciele bibliotekarze zainteresowanych szkół w uzgodnieniu z dyrektorami tychże a podpisują dyrektorzy i nauczyciele bibliotekarze. Porozumienie może być również zawarte z innymi bibliotekami niż szkolne.

5. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

3) korzystanie z urządzeń stanowisk multimedialnych,

4) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów.

6. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

7. Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest aktywna realizacja zadań stawianych bibliotece w szczególności:

1) troska o wzbogacenie księgozbioru,

2) bieżące opracowywanie zbiorów,

3) troska o właściwy stan techniczny stanowisk multimedialnych,

4) właściwe dokumentowanie wypożyczeń,

5) organizowanie współpracy z innymi bibliotekami ( współpraca z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – organizowanie dla uczniów Liceum lekcji bibliotecznych w innych placówkach, organizacja konkursów i innych imprez o charakterze międzyszkolnym, wymiana doświadczeń).

6) animowanie działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną uczniów,

7) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.

§ 42

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani przez wychowawców i nauczycieli o zamierzeniach wychowawczych i dydaktycznych w klasie i szkole.

3. Dyrektor i nauczyciele zapoznają rodziców (prawnych opiekunów) ze statutem Liceum a w szczególności z przepisami szkolnego systemu oceniania.

4. Rodzice mają prawo do uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce.

5. Rodzice mają prawo do uzyskania od wychowawcy i nauczycieli informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.

6. Spotkania rodziców z nauczycielami odbywają się co najmniej 3 razy w okresie według terminarza corocznie ustalanego.

7.Rodzice mogą omawiać problemy wychowawcze z nauczycielami w innych terminach, wcześniej ustalonych z zainteresowanymi nauczycielami.

8. Rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania, za pośrednictwem Rady Rodziców, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Liceum.

§ 43

Uczniom wydawane są świadectwa szkolne wg wzorów i zasad określonych w przepisach w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tej czynności.

V.  Nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

§ 44

1. W Liceum zatrudniani są nauczyciele, którzy posiadają wymagane kwalifikacje oraz pracownicy administracyjni i pracownicy obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

3. Dyrektor Liceum zatrudnia i zwalnia oraz ustala zakresy obowiązków i odpowiedzialności:

a) nauczycieli z zachowaniem przepisów Karty Nauczyciela i przepisów prawa pracy.

b) pracowników nie będących nauczycielami z zachowaniem przepisów prawa pracy.

4. Początkujący nauczyciele mają zapewnioną pomoc ze strony dyrektora Liceum oraz doświadczonych nauczycieli zaproponowanych przez dyrektora.

§ 45

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów, a w szczególności:

1) bierze pełną odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas prowadzonych zajęć,

2) odpowiada za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,

3) wybiera program nauczania (lub opracowuje własny) oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego oraz przedstawia ten wybór radzie pedagogicznej do zatwierdzenia,

4) zobowiązany jest do dbałości o pomoce dydaktyczno – wychowawcze i sprzęt szkolny oraz do stałego poszerzania bazy,

5) rozwija zdolności oraz zainteresowania uczniów,

6) wspiera uczniów wybitnie zdolnych m. in. poprzez indywidualizowanie wymagań, pomoc w planowaniu samokształcenia, przygotowanie do olimpiad przedmiotowych i konkursów, sugerowanie tematów projektów badawczych, wskazywanie źródeł informacji, proponowanie indywidualnego programu lub toku nauki, prowadzenie kół zainteresowań,

7) kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku do każdego człowieka,

8) dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

9) bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów i sprawiedliwie ich traktuje,

10) podaje motywację każdej wystawionej oceny zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi danego przedmiotu,

11) udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

12) jest zobowiązany do systematycznego doskonalenia swych umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu wiedzy merytorycznej,

13) stara się o zdobycie kolejnych stopni awansu zawodowego,

14) jest zobowiązany do korelowania treści nauczania w zakresie przedmiotów pokrewnych.

§ 46

Nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek oraz instytucji oświatowych i naukowych.

§ 47

Praca nauczyciela podlega ocenie. Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela oceny dokonuje dyrektor Liceum po zasięgnięciu opinii środowiska uczniowskiego.

§ 48

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy lub zespół problemowo-zadaniowy, powoływany do rozwiązywania spraw doraźnych. Pracą zespołu przedmiotowego/problemowo-zadaniowego kieruje przewodniczący wyznaczony przez dyrektora Liceum.

2. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

2) wspólne opracowanie sposobów badania wyników nauczania,

3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania,

6) tworzenie tradycji szkolnej poprzez organizację stałych imprez artystycznych i naukowych (dni przedmiotu, sejmiki, konkursy) oraz wymiany ze szkołami zagranicznymi (niemieckimi).

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego, uwzględniającego także programy nauczania przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

§ 49

1.Zadaniem wychowawców jest:

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

b) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

c) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki;

d) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

e) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania

2.Wychowawcy w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

a) prowadzą obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów: – trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,

b) szczególnych uzdolnień,

c) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami.

d) wspólnie z uczniami i ich rodzicami planują i organizują różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustalają treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

e) nawiązują kontakt z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów nieobecnych w szkole dłużej niż 5 dni w celu sprawdzenia przyczyn absencji oraz ustalenia form pomocy wnadrobieniu zaległości w nauce,

f) dwa razy w roku, na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną, przedstawiają rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu złożone przez uczniów usprawiedliwienia,

g) współdziałają z nauczycielami uczącymi w ich oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec wszystkich uczniów, a w szczególności wobec tych, którzy sprawiają kłopoty wychowawcze (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami).

h) utrzymują kontakt z rodzicami uczniów, w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo – wychowawczych młodzieży, współdziałania z rodzicami, tzn. okazania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach oraz włączanie ich w sprawy życia klasy i szkoły,

i) współpracują z pedagogiem szkolnym oraz poradnią psychologiczno- pedagogiczną i specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych, oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,

j) mają prawo do korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

§ 50

W Liceum zatrudniony jest pedagog szkolny, który:

1) prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

2) diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3) udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;

7) pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

§ 51

Pracownicy niepedagogiczni Liceum wypełniają swe obowiązki rzetelnie i zgodnie z przydzielonym zakresem obowiązków.

VI. Cele wychowawczo – profilaktyczne szkoły.

§ 52

Głównym celem pracy wychowawczo – profilaktycznej szkoły jest wszechstronny rozwój osobowy ucznia.

1. Cele programu wychowawczego: systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia Działalność wychowawcza podejmowana w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

a) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności, pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;

b) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;

c) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniuumiejętności wypełniania ról społecznych;

d) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

2. Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu.

1) W Liceum działa Szkolny Klub Wolontariatu (SKW).

2) Celem SKW jest kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, aktywizowanie ich do podejmowania działań na rzecz osób potrzebujących pomocy.

3) Działania SKW adresowane są do osóbpotrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz wspieranych w ramach ogólnopolskich akcji charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji dyrektora Liceum)

4) Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie SKW:

a) dyrektor Liceum (powołuje opiekuna SKW, nadzoruje i opiniuje działalność SKW)

b) opiekun SKW (nauczyciel lub specjalista zatrudniony w szkole)

c) rada SKW (wyłoniona przez Samorząd Uczniowski)

5) Działalność SKW może być wspierana przez wychowawców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły, rodziców, inne osoby i instytucje.

6) Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Szkolnego Klubu Wolontariatu reguluje odrębny regulamin.

VII. Uczniowie szkoły.

§ 53

1. Zasady rekrutacji uczniów określają przepisy w sprawie przyjmowania uczniów do szkół ponadgimnazjalnych.

2. O przyjęcie do klasy pierwszej Liceum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.

§ 54

1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Liceum decyduje łączna liczba punktów uzyskanych:

1) w wyniku egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

2) z a oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a w przypadku kandydata do oddziału dwujęzycznego za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego (uwzględnia się ocenę wyższą) oraz jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum,

3) ze sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, w przypadku kandydata ubiegającego się

o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego,

4) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

5) za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, sportowe, artystyczne lub inne konkursy, organizowane przez kuratora oświaty albo organizowane przez inne podmioty działające na terenie szkoły, co najmniej na szczeblu powiatowym, wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum,

6) stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza.

2.Wybrane przedmioty, o których mowa w ust.1 p.2) ustala Dyrektor i zatwierdza Rada Pedagogiczna co roku na następny rok szkolny dla poszczególnych, przewidywanych do otwarcia klas. Informację o branych pod uwagę przedmiotach umieszcza się w informatorze dla kandydatów do Liceum, na stronie internetowej Liceum oraz w gablocie nie później niż do końca lutego każdego roku. Oceny i osiągnięcia kandydata wymienione w ust. 1 zamienia się na punkty wg skali określonej w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

3. Do Liceum są przyjmowani kandydaci, którzy w wyniku postępowania kwalifikacyjnego uzyskali kolejno największą liczbę punktów ( aż do wyczerpania limitu miejsc). W przypadku uzyskania przez kandydatów takiej samej liczby punktów:

1) na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2) na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego (w przypadku jednakowych wyników na drugim etapie rekrutacji oraz jeżeli Liceum nadal dysponuje wolnymi miejscami) uwzględnia się następujące równorzędne kryteria:

a. wielodzietność rodziny kandydata,

b. niepełnosprawność kandydata,

c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3) (usunięto).

4. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przyjmowani są do Liceum niezależnie od kryteriów wymienionych w ust. 1.

§ 55

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor Liceum powołuje szkolną komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną.

§ 56

Dyrektor Liceum określa skład i szczegółowe zadania komisji w oparciu o rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

§ 57

Uczeń Liceum ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia się, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Liceum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

3) ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją, szkodliwymi treściami oraz innymi przejawami patologii społecznej,

4) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym,

6) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym uczuć innych osób,

7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

8) starania się, w przypadku osiągania wyróżniających się wyników, o indywidualny program nauczania z jednego lub kilku przedmiotów lub indywidualny tok nauczania,

9) informacji o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć,

10) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny wg ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

11) pomocy w przypadku trudności w nauce,

12) udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez Liceum,

13) ubiegania się o udział w reprezentacji szkoły w imprezach artystycznych i sportowych oraz w innych formach współzawodnictwa uczniów,

14) zmiany oddziału, za zgodą dyrektora, na oddział realizujący inne przedmioty w zakresie rozszerzonym,

15) powtarzania klasy nie więcej niż dwa razy w cyklu kształcenia,

16) korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego oraz z pomocy szkolnej opieki higienicznej,

17) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

18) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w Liceum,

19) złożenia bezpośrednio dyrektorowi Liceum skargi w przypadku nie przestrzegania praw ucznia.

§ 58

1. Uczeń Liceum ma obowiązek:

1) systematycznej pracy nad własnym rozwojem, zapewniającej przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

2) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych i w życiu Liceum, przygotowania się do nich oraz właściwego zachowania w ich trakcie,

3) przestrzegania przepisów prawa, statutu Liceum oraz zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Liceum,

4) okazywania szacunku i tolerancji dla ludzi o odmiennych poglądach,

5) niestosowania agresji fizycznej i słownej oraz żadnej formy przemocy wobec innych,

6) przeciwstawiania się, w miarę swoich możliwości, przejawom agresji, wandalizmu i wulgarności,

7) troski o dobre imię Ojczyzny, dbanie o dobre imię i tradycje Liceum oraz dbałości

o wspólne dobro, ład, porządek i bezpieczeństwo w szkole i jej otoczeniu,

8) dbania o estetyczny i schludny wygląd oraz noszenia stroju, którym nie manifestuje przynależności do jakiejkolwiek subkultury,

9) terminowego i starannego wykonywania zadań domowych oraz jak najlepszego

wykorzystania czasu i warunków do nauki,

10) punktualnego przychodzenia na wszystkie zajęcia,

11) troski o własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

12) w terminie do 7 dni po powrocie do szkoły, dostarczyć wychowawcy klasy pisemne usprawiedliwienie nieobecności napisane przez rodziców (prawnych opiekunów) lub zaświadczenie lekarskie.

13) (usunięto)

2. Uczeń nie może korzystać z telefonu komórkowego ani innych urządzeń elektronicznych i aparatu fotograficznego w czasie zajęć lekcyjnych, a w czasie innych zajęć może z nich korzystać jedynie za zgodą prowadzącego te zajęcia.

§ 59

1. Uczeń, do czasu uzyskania pełnoletniości, podlega obowiązkowi szkolnemu. Obowiązek szkolny jest spełniany poprzez poddanie się procesowi edukacji powszechnej (uczęszczanie do szkoły).

2. Niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

§ 60

1. Usprawiedliwianie nieobecności uczniów niepełnoletnich.

1)  Nieobecności ucznia niepełnoletniego usprawiedliwia wychowawca na pisemny (przedłożony w wersji papierowej lub przesłany za pośrednictwem dziennika elektronicznego) wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

2) Rodzice (prawni opiekunowie) mogą również w formie ustnej, w czasie rozmowy z wychowawcą (w ramach szkolnych konsultacji) wnioskować o usprawiedliwienie nieobecności ucznia.

3 )Wniosek o usprawiedliwienie musi zawierać wyjaśnienie przyczyny nieobecności.

4) Jeżeli argumentacja jest niejasna, lub, zdaniem wychowawcy, mało przekonująca, wychowawca ma prawo żądać dodatkowych wyjaśnień lub nie uwzględnić prośby o usprawiedliwienie nieobecności.

5) Uczniowie zwolnieni w danym dniu z zajęć z powodu choroby nie mogą uczestniczyć w zajęciach w sposób selektywny tj. tylko na wybranych lekcjach. Takie postępowanie unieważnia zwolnienie ucznia.

6) Uczeń może zwolnić się z lekcji w ważnej sprawie wyłącznie u wychowawcy klasy, a w razie jego nieobecności u nauczyciela uczącego na kolejnej lekcji, tylko na podstawie pisemnej prośby rodziców (prawnych opiekunów).

7) W przypadku zdarzenia losowego (np. złego samopoczucia) uczeń niepełnoletni nie może samodzielnie opuścić szkoły. Po zawiadomieniu przez szkołę rodzica (prawnego opiekuna), uczeń może opuścić teren szkoły wyłącznie pod jego opieką lub pod opieką innego pełnoletniego członka rodziny (za zgodą rodzica (prawnego opiekuna)).

2. Usprawiedliwianie nieobecności uczniów pełnoletnich.

1) Nieobecności ucznia pełnoletniego usprawiedliwiane są przez wychowawcę na podstawie przedstawionych dokumentów (zaświadczeń lekarskich, dokumentów urzędowych).

2) W przypadku nieobecności wynikających z sytuacji losowych, których nie da się usprawiedliwić na podstawie wyżej wymienionych dokumentów, uczeń może wnioskować o usprawiedliwienie w formie oświadczenia wyjaśniającego powód nieobecności. Oświadczenie to podlega ocenie wychowawcy, który może go nie przyjąć.

3) Uczeń pełnoletni może w formie pisemnego oświadczenia scedować w całości na swoich rodziców obowiązek wnioskowania o usprawiedliwianie nieobecności w szkole.

4) W przypadku zdarzenia losowego (np. złego samopoczucia) uczeń pełnoletni nie może samodzielnie opuścić szkoły. Po zawiadomieniu przez szkołę rodzica (prawnego opiekuna), uczeń może opuścić teren szkoły wyłącznie pod jego opieką lub pod opieką innego pełnoletniego członka rodziny (za zgodą rodzica (prawnego opiekuna)).

§ 61

1.  Uczeń może być nagrodzony za:

1) wysokie wyniki w nauce,

2) osiągnięcia sportowe lub artystyczne,

3) wzorowe zachowanie,

4) przeciwstawianie się złu, odwagę i godną naśladowania postawę,

5) udzielanie pomocy innym osobom, zaangażowanie w prace na rzecz szkoły lub środowiska lokalnego,

6) sumienne i systematyczne wywiązywanie się ze swoich obowiązków,

7) inne osiągnięcia lub działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej lub lokalnej.

2. Uczeń może być nagrodzony w formie:

1) ustnej pochwały wychowawcy wobec klasy,

2) ustnej pochwały dyrektora wobec społeczności szkolnej,

3) pisemnej, w szczególności listem gratulacyjnym, dyplomem uznania,

4) rzeczowej, w szczególności pomocami edukacyjnymi, wydawnictwami,

5) finansowej w postaci nagrody pieniężnej.

§ 62

1. Uczeń może być ukarany za naruszenie obowiązków ucznia określonych w statucie Liceum.

2. Wobec uczniów stosuje się następujące kary:

1) ustne upomnienie,

2) pisemna nagana,

3) zawieszenie w prawach ucznia, o których mowa w § 57 p.11 – 13,

4) przeniesienie do innego oddziału lub innej szkoły,

5) skreślenie z listy uczniów Liceum w wypadku rażących przewinień z tym, że skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

3. Od nałożonej kary wymienionej w ust.2 pkt 3 i 4 w terminie 7 dni, uczeń może złożyć uzasadnione odwołanie do dyrektora Liceum, a w p.5 – do Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach za pośrednictwem dyrektora Liceum.

4. Odwołanie, o którym mowa w ust.3 rozpatruje zespół składający się z trzech nauczycieli powołanych przez dyrektora. Dyrektor podejmuje decyzję w terminie 14 dni po zapoznaniu się z opinią zespołu nauczycielskiego.

5. Odwołania od skreślenia z listy uczniów rozpatruje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

6. Uczeń, który naruszył obowiązki ucznia, niezależnie od nałożonej kary, może być zobowiązany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, do naprawienia wyrządzonej szkody, przeproszenia osoby pokrzywdzonej, uczestniczenia w określonych zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub dydaktycznym, lub do wykonania określonej pracy społecznie użytecznej.

§ 63

1. Liceum informuje rodziców (opiekunów prawnych) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

2. Dla każdego ucznia nagrodzonego lub ukaranego prowadzi się kartę nagród i kar, w której odnotowuje się datę uzyskania nagrody (nałożenia kary) formę nagrody (kary),mkrótkie uzasadnienie oraz podpis osoby upoważnionej.

3. Kartę, o której mowa w p. 2, przechowuje się w arkuszu ocen ucznia.

§ 64

1. Troska o bezpieczeństwo w szkole i jej otoczeniu jest wspólnym obowiązkiem wszystkich uczestników życia szkolnego. Dotyczy to bezpiecznego zachowania oraz lokalizacji miejsc szczególnego zagrożenia jak również informowania o niebezpiecznym zachowaniu poszczególnych uczestników życia szkolnego.

2. Liceum instaluje i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające przed dostępemmdo treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

3. Nauczyciele zobowiązani są do:

1) systematycznej kontroli miejsc prowadzenia zajęć pod kątem sprawności sprzętu i wyposażenia,

2) systematycznej kontroli obecności uczniów na lekcjach, odnotowywania nieobecności w dzienniku elektronicznym oraz reagowania na nagłe zniknięcia ucznia ze szkoły,

3) zapobiegania niebezpiecznym zachowaniom.

4. Uczniowie zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia prowadzących zajęcia lub dyrektora o dostrzeżonych zagrożeniach ( np. rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ogień itp.) i wypadkach – niezależnie od stopnia zagrożenia czy rangi wypadku.

5. Na teren Liceum nie wolno wnosić wszelkiego rodzaju broni, środków odurzających, alkoholu, materiałów wybuchowych, łatwopalnych, żrących oraz innych stwarzających zagrożenie zdrowia lub życia.

6. W klasopracowniach wprowadza się regulaminy porządkowe, z którymi zapoznaje sięnuczniów na początku każdego roku szkolnego.

7. W celu zapewnienia opieki przed zajęciami oraz w trakcie przerw między lekcjami wyznacza się nauczycieli do pełnienia dyżurów, wskazując im czas trwania i miejsce dyżuru.

8. Uczniowie zobowiązani są do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom dyżurującego nauczyciela.

9. Podczas pobytu na zajęciach pozaszkolnych (wycieczki, wyjścia) obowiązują szczególne zasady bezpieczeństwa w szczególności zakaz oddalania się od grupy, bezwzględne podporządkowanie się poleceniom nauczyciela-opiekuna.

10. Na terenie Liceum prowadzony jest monitoring wizyjny mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i wszystkich pozostałych osób przebywających na terenie szkoły oraz zabezpieczenie budynku szkoły i mienia szkolnego przed innymi zagrożeniami.

1) Budynek posiada oznaczenie „obiekt monitorowany”.

2) Kamery wizyjne zainstalowano w następujących miejscach:

a. wejście główne do szkoły – 1 kamera,

b. wejście do szkoły od strony podwórka – 1 kamera,

c. korytarz obok sali gimnastycznej – 1 kamera,

d. korytarz (1. piętro) – 1 kamera.

3) Rejestrator kamer znajduje się w sali nr 101.

4) Podgląd kamer znajduje się w gabinecie dyrektora, wicedyrektora oraz na portierni.

5) Zapis obrazu wizyjnego obejmuje 30 dni, zasady wykorzystania zapisów monitoringu

są określone w programie wychowawczym szkoły.

6) Udostępnienie zapisu monitoringu odbywa się za zgodą dyrektora szkoły.

VIII. Postanowienia końcowe.

§ 65

Liceum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 66

Liceum posiada sztandar.

§ 67

1. Liceum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. W zakresie dokumentacji przebiegu nauczania i działalności wychowawczej oraz opiekuńczej Liceum prowadzi:

1) księgę uczniów, w której dokonuje się wpisów chronologicznie według dat przyjęcia uczniów do szkoły,

2) dziennik w wersji elektronicznej, w którym dokumentuje się:

a. przebieg nauczania w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym,

b. przebieg nauczania prowadzonego w grupach międzyoddziałowych,

c. przebieg zajęć dla uczniów o indywidualnym toku nauczania oraz podlegającym nauczaniu indywidualnemu,

3) dziennik pracy pedagoga szkolnego,

4) dla każdego ucznia przez okres jego nauki w Liceum arkusz ocen ucznia,

5) księgę arkuszy ocen,

6) dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających.

3. Dokumentację przebiegu nauczania stanowią również uchwały rady pedagogicznej dotyczące klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia Liceum, zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.

4. Sprostowanie błędu i oczywistej pomyłki w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje się przez zmianę błędnego zapisu (w przypadku dokumentacji w wersji elektronicznej) lub skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu przez dyrektora Liceum lub osobę upoważnioną przez dyrektora do dokonania sprostowania.

5. Upoważnienie, o którym mowa w punkcie 4., znajduje się w aktach osobowych pracownika.

§ 68

1. Liceum jest jednostką budżetową rozliczającą się bezpośrednio z budżetem miasta.

2. Zasady prowadzenia przez Liceum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

3. Podstawą gospodarki finansowej Liceum jest plan finansowy.

§ 69

Liceum dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością stanowiącą własność komunalną Miasta Katowice.

§ 70

Liceum nie posiada osobowości prawnej.

§ 71

Zwierzchnikiem służbowym dyrektora Liceum jest Prezydent Katowic.

§ 72

1. Zmiany w statucie mogą być dokonane w formie nowelizacji poprzez odpowiednią uchwałę Rady Pedagogicznej w tym samym trybie co samo przyjęcie statutu.

2. Dyrektor w formie pisemnego komunikatu informuje o dokonanej nowelizacji i publikuje ujednolicony tekst statutu.

§ 73

1. Statut może uchylić kurator oświaty, jeżeli stwierdzi jego niezgodność z obowiązującym prawem.

2. Organowi, który uchwalił Statut, od decyzji kuratora oświaty przysługuje odwołanie do ministra edukacji narodowej.

3. Statut udostępnia się do wglądu w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej Liceum.

§ 74

Załączniki do Statutu są jego integralną częścią.

Załącznikiem do Statutu jest:

- Wewnątrzszkolny system oceniania.

 

Statut został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Samorządu

Szkolnego i Rady Rodziców

 

 

 

 

 

 
wytworzenie informacji 29. 08. 2013 – M. Adamek
udostępnienie informacji 02 .09. 2013 – M. Adamek