Kontrole

 

Nazwa jednostki kontrolującej: Urząd Miasta Katowice – Wydział Edukacji
Zakres przeprowadzonej kontroli: Dokumentacja przeprowadzona w szkole inwentaryzacji oraz zasady określające obowiązki pracowników za powierzone usługi.
Data rozpoczęcia kontroli: 16. 12. 2011
Data zakończenia kontroli: 16. 12. 2011
Okres kontrolowany: 2008 – 2011
Zalecenia pokontrolne: bez zaleceń
Dokument (pdf):  16.12.2011 – Dokumentacja przeprowadzonej inwentaryzacji

 

Nazwa jednostki kontrolującej: Urząd Miasta Katowice – Wydział Edukacji
Zakres przeprowadzonej kontroli: Realizacja przez dyrektorów zadań używanych z art. 34a ust.2 pkt. 2-3, art. 39 ust. 1 pkt.1,3,4,6,7 i ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z p6in. zm.) oraz art. 6 i art. 7 ust. 2 pkt. 2 – 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z zm.) • przepisy Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie oceny i trybu oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz zastosowania i postępowania powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. Nr 98, poz. 1066 z p6in. zm) .oraz zarządzania MEN z dnia 28 lipca 2009r. • Działa U. Nr 123, poz.l022) • Uchwala XXXVII / 777/09 Rady Miasta Katowice z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie konfiguracji określającej wysokość oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatkowym do podstawowych zasad, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźne zastępcze oraz wysokość i warunki spełniane przez osoby niepełnosprawne Katowice z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie oceny i trybu przyznawania nagród dla szkół i placówek odbywających się przez Miasto Katowice za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. kompleksowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźne zastępujące oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i inne dostępne opcje ze stosunku pracy. • Uchwala Nr XLIV870 / 05 Rady Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie oceny i trybu przyznawania nagród dla szkół i placówek odbywających się przez Miasto Katowice za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. kompleksowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźne zastępujące oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i inne dostępne opcje ze stosunku pracy. • Uchwala Nr XLIV870 / 05 Rady Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie oceny i trybu przyznawania nagród dla szkół i placówek odbywających się przez Miasto Katowice za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Data rozpoczęcia kontroli: 09. 02. 2012
Data zakończenia kontroli: 10. 02. 2012
Okres kontrolowany: rok szkolny 2011/2012
Zalecenia pokontrolne: bez zaleceń
Dokument (pdf):  9-10.02.2012 – Realizacja zadań dyrektora

 

Nazwa jednostki kontrolującej: Urząd Miasta Katowice – Wydział Edukacji
Zakres przeprowadzonej kontroli: Przygotowanie szkoły do ​​nowego roku szkolnego 2012/2013
Data rozpoczęcia kontroli: 05. 09. 2012
Data zakończenia kontroli: 05. 09. 2012
Okres kontrolowany: 01 – 05. 09. 2012
Zalecenia pokontrolne: bez zaleceń
Dokument (pdf):  05.09.2012 – Przygotowanie szkoły do ​​nowego roku szkolnego

 

Nazwa jednostki kontrolującej: Kuratorium Oświaty w Katowicach – Wydział Nadzoru nad Przedszkolami, Szkoły i Placówkami
Zakres przeprowadzonej kontroli: W zakresie realizacji i dokumentacji w szkołach ponadgimnazjalnych godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 nr 97, poz. 674, z późn. Zm.)
Data rozpoczęcia kontroli: 18. 04. 2013
Data zakończenia kontroli: 18. 04. 2013
Okres kontrolowany: I półrocze roku szkolnego 2012/2013
Zalecenia pokontrolne: bez zaleceń
Dokument (pdf):  18.04.2013 – Realizacja godzin o których mowa w art. 42  KN

 

Nazwa jednostki kontrolującej: Kuratorium Oświaty w Katowicach – Wydział Nadzoru nad Przedszkolami, Szkoły i Placówkami
Zakres przeprowadzonej kontroli: Zgodność z prawem własności do wykonywania zajęć wychowania fizycznego.
Data rozpoczęcia kontroli: 17. 12. 2013
Data zakończenia kontroli: 17. 12. 2013
Okres kontrolowany: rok szkolny 2012/2013
Zalecenia pokontrolne: bez zaleceń
Dokument (pdf):  17.12.2013 – Zgodność z prawami własności realizacji zajęć wf

 

Nazwa jednostki kontrolującej:  Urząd Miasta Katowice – Wydział Audytu i Kontroli
Zakres przeprowadzonej kontroli:  Realizacja planów wydatków i wydatków oraz sprawy organizacyjno-kadrowe
Data rozpoczęcia kontroli:  24. 03. 2014 
Data zakończenia kontroli:  05. 05. 2014
Okres kontrolowany:  01. 01. 2013 – 31. 12. 2013
Zalecenia pokontrolne: Zalecenia pokontrolne (do wystąpienia pokontrolnego AK-II.1711.15.2014.BK z dn.19. 05. 2014)
Dokument (pdf):  Wystąpienie pokontrolne AK-II.1711.15.2014.BK z dn.19. 05. 2014

 

Nazwa jednostki kontrolującej:  Straż Miejska w Katowicach
Zakres przeprowadzonej kontroli:  gospodarowanie odpadami, kontrola paleniska, odprowadzanie nieczystości ciekłych
Data rozpoczęcia kontroli:  19.11.2015
Data zakończenia kontroli:  19.11.2015
Okres kontrolowany:  bieżący 
Zalecenia pokontrolne:  brak
Dokument (pdf):  Kontrola straży miejskiej KRŚ.411.36.2015 z 19.11.2015

 

Nazwa jednostki kontrolującej:  Śląski Kurator Oświaty
Zakres przeprowadzonej kontroli:  Organizacja i tematyka zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w szkołach w ostatnim tygodniu nauki
Data rozpoczęcia kontroli:  23.06.2016
Data zakończenia kontroli:  23.06.2015
Okres kontrolowany:  ostatni tydzień roku szkolnego
Zalecenia pokontrolne:  brak
Dokument (pdf):  Protokół kontroli doraźnej NP-EK.5533.94.2016

 

Nazwa jednostki kontrolującej:  Kuratorium Oświaty w Katowicach
Zakres przeprowadzonej kontroli:  Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej
Data rozpoczęcia kontroli:  27.03.2017
Data zakończenia kontroli:  27.03.2017
Okres kontrolowany:  bieżący
Zalecenia pokontrolne:  brak
Dokument (pdf):  Arkusz kontroli w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej

 

Nazwa jednostki kontrolującej:  ZUS – Wydział Kontroli Płatników
Zakres przeprowadzonej kontroli:  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zaklad oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

Data rozpoczęcia kontroli:  04.09.2017
Data zakończenia kontroli:  25.09.2017
Okres kontrolowany:  rok 2015
Zalecenia pokontrolne:  zobowiązanie do złożenia dokumentów korygujących w terminie 30 dni
Dokument (pdf):  Kontrola ZUS – składki na ubezpieczenia społeczne

 

Nazwa jednostki kontrolującej:  Kuratorium Oświaty w Katowicach
Zakres przeprowadzonej kontroli:  realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego
Data rozpoczęcia kontroli:  06.11.2018
Data zakończenia kontroli:  06.11.2018
Okres kontrolowany:  bieżący
Zalecenia pokontrolne:  nie wydano
Dokument (pdf): Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego

 

Nazwa jednostki kontrolującej:  Kuratorium Oświaty w Katowicach
Zakres przeprowadzonej kontroli:  zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki
Data rozpoczęcia kontroli:  11.03.2019
Data zakończenia kontroli:  11.03.2019
Okres kontrolowany:  bieżący
Zalecenia pokontrolne:  opracowanie planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględniający równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia
Dokument (pdf):  Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki

 

Nazwa jednostki kontrolującej:
Zakres przeprowadzonej kontroli:
Data rozpoczęcia kontroli:
Data zakończenia kontroli:
Okres kontrolowany:
Zalecenia pokontrolne:
Dokument (pdf):

 

Nazwa jednostki kontrolującej:
Zakres przeprowadzonej kontroli:
Data rozpoczęcia kontroli:
Data zakończenia kontroli:
Okres kontrolowany:
Zalecenia pokontrolne:
Dokument (pdf):

 

Nazwa jednostki kontrolującej:
Zakres przeprowadzonej kontroli:
Data rozpoczęcia kontroli:
Data zakończenia kontroli:
Okres kontrolowany:
Zalecenia pokontrolne:
Dokument (pdf):

 

Nazwa jednostki kontrolującej:
Zakres przeprowadzonej kontroli:
Data rozpoczęcia kontroli:
Data zakończenia kontroli:
Okres kontrolowany:
Zalecenia pokontrolne:
Dokument (pdf):

 

opracowane Informacje 01. 02. 2011-M. Adamek
udostępnienie Informacji 01 .02. 2011 – M. Adamek
ostatnia aktualizacja – 28. 09. 2019 – B. Zientek-Boner


Skip to content