Kontrole

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Urząd Miasta Katowice – Wydział Edukacji
Zakres przeprowadzonej kontroli: Dokumentacja przeprowadzonej w szkole   inwentaryzacji oraz   zasady określania odpowiedzialności pracowników za   powierzone mienie.
Data rozpoczęcia kontroli: 16. 12. 2011
Data zakończenia kontroli: 16. 12. 2011
Kontrolowany okres: 2008 – 2011
Zalecenia pokontrolne: bez zaleceń
Dokument (pdf):  16.12.2011 – Dokumentacja przeprowadzonej inwentaryzacji

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Urząd Miasta Katowice – Wydział Edukacji
Zakres przeprowadzonej kontroli: Realizacja przez dyrektora zadań wynikających   z art. 34a   ust.2 pkt. 2-3, art. 39 ust. 1 pkt.1,3,4,6,7 i ust. 3   ustawy z dnia 7   września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.   Nr 256,poz.2572 z p6in. zm.) oraz art. 6 i art. 7 ust. 2 pkt. 2 –   5 ustawy   z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr   97,   poz. 674 z zm.)• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 2 listopada   2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny   pracy nauczyciela,   trybu postępowania odwoławczego oraz składu i   sposobu powoływania zespołu   oceniającego (Dz. U. Nr 98, poz. 1066 z   p6in. zm).oraz rozporządzenie MEN z   dnia 28 lipca 2009r. zmieniające w   sprawie kryteriów i trybu dokonywania   oceny pracy (Dz. U. Nr 123, poz.l022).• Uchwala XXXVII/777/09 Rady Miasta Katowice z   dnia 23 lutego   2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz   szczegółowe warunki   przyznawania nauczycielom dodatków do   wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe   warunki obliczania i wypłacania   wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i   godziny doraźnych zastępstw   oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i   innych świadczeń   wynikających ze stosunku pracy.• Uchwala Nr XLIV870/05 Rady Miasta Katowice z   dnia 27   czerwca 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród   dla   nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Katowice za   ich   osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Data rozpoczęcia kontroli: 09. 02. 2012
Data zakończenia kontroli: 10. 02. 2012
Kontrolowany okres: rok szkolny 2011/2012
Zalecenia pokontrolne: bez zaleceń
Dokument (pdf):  9-10.02.2012 – Realizacja zadań dyrektora

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Urząd Miasta Katowice – Wydział Edukacji
Zakres przeprowadzonej kontroli: Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego   2012/2013
Data rozpoczęcia kontroli: 05. 09. 2012
Data zakończenia kontroli: 05. 09. 2012
Kontrolowany okres: 01 – 05. 09. 2012
Zalecenia pokontrolne: bez zaleceń
Dokument (pdf):  05.09.2012 – Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Kuratorium Oświaty w Katowicach – Wydział   Nadzoru nad   Przedszkolami, Szkołami i Placówkami
Zakres przeprowadzonej kontroli: W zakresie realizacji i dokumentowania w   szkołach   ponadgimnazjalnych godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2   pkt 2 lit. b   ustawy z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.   U. z 2006 nr 97, poz. 674, z późn. zm.)
Data rozpoczęcia kontroli: 18. 04. 2013
Data zakończenia kontroli: 18. 04. 2013
Kontrolowany okres: I półrocze roku szkolnego 2012/2013
Zalecenia pokontrolne: bez zaleceń
Dokument (pdf):  18.04.2013 – Realizacja godzin o których mowa w art. 42 KN

 

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę: Kuratorium Oświaty w Katowicach – Wydział   Nadzoru nad   Przedszkolami, Szkołami i Placówkami
Zakres przeprowadzonej kontroli: Zgodność z przepisami prawa sposobu realizacji   zajęć  wychowania fizycznego.
Data rozpoczęcia kontroli: 17. 12. 2013
Data zakończenia kontroli: 17. 12. 2013
Kontrolowany okres: rok szkolny 2012/2013
Zalecenia pokontrolne: bez zaleceń
Dokument (pdf):  17.12.2013 – Zgodność z przepisami prawa sposobu realizacji zajęć w.f.

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę:
Zakres przeprowadzonej kontroli:
Data rozpoczęcia kontroli:
Data zakończenia kontroli:
Kontrolowany okres:
Zalecenia pokontrolne:
Dokument (pdf):

 

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę:
Zakres przeprowadzonej kontroli:
Data rozpoczęcia kontroli:
Data zakończenia kontroli:
Kontrolowany okres:
Zalecenia pokontrolne:
Dokument (pdf):

 

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę:
Zakres przeprowadzonej kontroli:
Data rozpoczęcia kontroli:
Data zakończenia kontroli:
Kontrolowany okres:
Zalecenia pokontrolne:
Dokument (pdf):

 

 

Nazwa organu prowadzącego kontrolę:
Zakres przeprowadzonej kontroli:
Data rozpoczęcia kontroli:
Data zakończenia kontroli:
Kontrolowany okres:
Zalecenia pokontrolne:
Dokument (pdf):

 

wytworzenie Informacji 01. 02. 2011-M. Adamek
udostępnienie Informacji 01 .02. 2011 – M. Adamek
ostatnia aktualizacja – 18. 09. 2014 – B. Zientek-Boner